2016/00130 - Trappsteget systemintegration

Projektnummer:
2016/00130
Projektägare:
Coompanion Jönköpings län Ekonomisk förening, Coompanion Jönköpings län
Namn:
Trappsteget systemintegration
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
5 044 038
Beviljat ESF-stöd:
2 369 104
Kontaktperson:
Marie Brander
E-post:
marie.brander@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
55318
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Sammanfattning

Projektet kortar vägen och sänker trösklar för etablering på arbetsmarknaden, studier, praktik eller företagande där socialt företagande är en möjlighet för utrikes födda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Idén bygger på att tillvarata folkbildningens framgångsrika arbete med integration och i olika aktiviteter på ett konkret och praktiskt sätt införa ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Arbetsintegrerande sociala företag (sociala företag) är viktiga aktörer för att vidga arbetsmarknaden och inkludera fler personer genom sysselsättning. Det saknas idag en stödstruktur där starten av sociala företag förenklas. I projektet skapas en flyttbar inkubatormodell som avsevärt sänker tröskeln för start av sociala företag. Genom modellen prövar de utrikes födda kvinnorna möjligheter till delaktighet i ett företag och att vara entreprenörer.

Det finns stereotypa förväntningar på vad kvinnor kan och inte kan arbeta med eller driva företag inom. Utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden är långt från samhällets rådande syn på företagare. Strukturer och normer behöver uppmärksammas, dels för målgruppen då det kan frigöra utvecklingskraft och dels för myndigheter, organisationer och näringslivet. Det behövs en strukturell förändring. Utrikes födda kvinnor behöver verktyg för att utvecklas och det finns ett behov av att möjliggöra för otraditionella val som ger både inkomst och möjlighet till utveckling oavsett kön och omgivningens förväntningar. Projektet ska genom jämställdhetskompetens och kunskap ge utrikes födda kvinnor rätt att utvecklas utan hinder av stereotypa könsroller.

Projektet bygger på tvärsektoriell samverkan. Nya relationer i nya konstellationer är grunden för nya sociala innovationer. Den förstudie kring sociala innovationer som Coompanion genomfört tillsammans med Jönköping University visar tydligt att företrädare från alla sektorer ser tvärsektoriell samverkan som en förutsättning för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför och att integration är en av vår tids mest angelägna utmaningar. Coompanion Jönköpings län, Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen är samverkande parter. Vidare samverkar projektet med Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap, Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län och näringslivsorganisationer. Kopplingen mellan det konventionella näringslivet och den sociala ekonomin stärks och insatser görs för att arbetsmarknaden ska bli mer mottaglig för utrikes födda kvinnor.

Projektet använder sig av ett perspektiv på integration och social sammanhållning som bygger på tre kriterier. Det första fokuserar på underliggande orsaker till problemen samt tar vara på erfarenheter, kunskaper och kompetenser hos olika aktörer och syftar till att göra "med" istället för "för". Det andra kriteriet syftar till att åstadkomma både social integration och systemintegration dvs såväl en känsla av delaktighet som faktisk delaktighet. Det tredje kriteriet handlar om att åtgärder ska syfta till att skapa social sammanhållning mellan grupper med skillnader i levnadsvillkor dvs bryta segregationen.

Värderingar som finns hos samverkande aktörer öppnar upp för ett positivt resultat. Utifrån värderingar som demokrati, hållbarhet, samverkan, alla människors lika värde och rättigheter, empowerment och människors förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra möter vi människor där de är och startar processer.