information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00115 - Competence Academy Tourism

Namn:
Competence Academy Tourism
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Tourism in Skåne AB, Tourism in Skåne AB
Projektnummer:
2016/00115
Planerat antal deltagare:
306
Projektperiod:
2016-10-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
8 488 743
Beviljat ESF-stöd:
6 330 026
Kontaktperson:
Johan Merlo
E-post:
Johan.Merlo@skane.se
Specifikt mål:
1.1

De två största utmaningarna för regionens hållbara tillväxt och utveckling är låg produktivitet och låga utbildningsnivåer. Skåne-Blekinge ligger efter de övriga storstadsregionerna med en lägre tillväxttakt, en högre andel arbetslösa, lägre skattekraft och en lägre exportandel. Att nå en högre tillväxt och fler antal anställda är avgörande för att regionen skall kunna erbjuda den välfärd som invånarna förväntar sig.

Omvärlden skapar nya förutsättningar som leder till behov av kompetensutveckling för besöksnäringen.
Besöksnäringen är en av världens snabbast växande näringar. I den nationella strategin för besöksnäringen är målet att fördubbla omsättningen inom näringen till år 2020, detta innebär då en omsättning om 500 miljarder svenska kronor. Skåne och Blekinge har en besöksnäring som visar på framgång och tillväxt. Det skapas nya arbetstillfällen, antalet besökare ökar och omsättningsökningarna hos företagarna är positiv och tillväxten generellt positiv.
Omvärldens förändringar (starkt ökad digitalisering, urbanisering och globalisering) och det ökade internationella resandet innebär stora möjligheter för Skånes och Blekinges besöksnäring att utvecklas och bidra till regionens omvandling och tillväxt. Genom att strategiskt arbeta med kompetensutvecklande insatser med satsning på exportmognad och internationalisering samtidigt med kompetensförsörjning där jämställdhet, mångfaldsperspektiv och ungas företagande sätts i fokus skapas bättre konkurrensfördelar för besöksnäringen i Skåne och Blekinge.

Besöksnäringen består till stora delar av små och medelstora företag vilket gör att de är beroende av varje enskild individ. Besöksnäringen är också en utpräglad tjänstebransch och mycket personalintensiv vilket gör att besökaren, gästen och kundens upplevelse i princip alltid levereras av en individ. Företagen har oftast ytterst begränsade resurser att själva ta fram den kunskap som krävs för att kunna bedriva ett mer strategiskt utvecklingsarbete. Förutom branschspecifik kompetens är en viktig insats att förse näringen med ökad kunskap kring hållbart företagande utifrån alla tre dimensioner;
•Sociala hållbarhet som fokuserar på demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Allt i syfte att skapa det goda, jämställda och mångfaldsbaserade företaget
•Ekonomisk hållbarhet som fokuserar på lönsamma och resurseffektiva verksamheter och organisationer som ger en långsiktighet och stabilitet i företagandet.
•Ekologisk hållbarhet som fokuserar på miljöpåverkan och effektiv användning av energi och naturresurser.

Projektet vill adressera fyra utmaningar utifrån omvärldens nya krav och beteenden:
- Tillföra kompetens runt attityder utifrån mångfald och jämställdhet
- Identifiera och tillföra ny kompetens för att kunna bygga en robust kompetensförsörjning i små och medelstora företag
- Hållbart företagande ur alla tre perspektiven, socialt (jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering och tillgänglighet) ekonomiskt och ekologiskt)
- Tillföra ny kompetens inför internationalisering och runt digitaliseringens effekter

Syfte med projektet är att främja tillväxt och sysselsättning i regionen Skåne-Blekinge där besöksnäringen bidrar till ett jämställt och hållbart näringsliv. Med "Competence Academy Tourism" vill vi skapa förutsättningar för besöksnäringens företag och dess medarbetare att driva och hantera tillväxt-, effektiviserings- och jämställhetsfrågor genom individuella och behovsanpassade sammansatta kompetensutvecklingsprogram, moduler och seminarier. Genom projektets insatser stärker vi deltagande individers position på arbetsmarknaden, bidrar till attitydförändringsarbete och skapar förutsättningar för företag och organisationer att växa och effektiviseras.
Genom etablering av "Competens Acadamy Tourism" i Skåne – Blekinge ska projektet ha stärkt deltagande företags och individers kompetens i att driva och utveckla organisationen och verksamheten samt ha skapat struktur och förhållande för mer entreprenöriella, hållbara organisationer som implementerat modeller för ett långsiktigt arbete med tydliga mål, visioner och jämställdhetsperspektiv. Projektets insatser bidrar till att deltagande individers position på arbetsmarknaden stärks och att företag och organisationer växer och effektiviseras.

Övergripande mål:
Att stärka kompetens, servicegrad, konkurrenskraft och mottagarkapacitet för ökad lönsamhet och internationalisering av besöksnäringen i Skåne och Blekinge och på så sätt främja tillväxt och sysselsättning. För att uppnå detta kommer projektet att arbeta med attitydförändringar bland individer och företag inom besöksnäringen så att de bättre kan nyttja jämställhet, mångfald och ickediskriminering som ett verktyg i sin utveckling.

Projektmål:
Genom etablering av "Competens Acadamy Tourism" i Skåne – Blekinge ska projektet ha stärkt deltagande företags och individers kompetens i att driva och utveckla organisationen och verksamheten samt ha skapat struktur och förhållande för mer entreprenöriella, hållbara organisationer som implementerat modeller för ett långsiktigt arbetet med tydliga mål, visioner och jämställdhetsperspektiv. Projektets insatser bidrar till att deltagande individers position på arbetsmarknaden stärks och att företag och organisationer växer och effektiviseras.
Ca 100 företag samt 306 individer har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser, varav minst 20 % av deltagande företag och individer ska vara anställda i Blekinge.

Resultat
•Deltagande företags och individers kompetens i att driva och utveckla organisationen och verksamheten har stärkts.
•Strukturer för mer entreprenöriella, hållbara organisationer med modeller för ett långsiktigt arbete med tydliga mål, visioner och jämställdhetsperspektiv har implementerats.
•Deltagande kvinnors attityder till företagande och entreprenörskap och ledarskap har stärkts
•Stärkt mottagarkapacitet hos deltagande företag (dvs,en ökad vilja och förmåga att söka lösningar för kompetensbehov även bland grupper som traditionellt har svårare att göra inträde på arbetsmarknaden.

Effekter
•Ett mer jämställt näringsliv.
•Ökad internationalisering av besöksnäringen.
•Ökad kompetens och yrkesskicklighet inom besöksnäringens företag.
•Stärkt position på arbetsmarknaden för deltagande individer
•Reducerat kompetensgap på arbetsmarknaden (dvs, bättre matchning mellan utbud av och efterfrågan på kompetens)
•Företagen nyttjar bättre den kompetens som finns i regionen och använder människor såsom kön, etnisk och kulturell bakgrund samt ålder, som en styrka för ökad kreativitet, produktivitet och innovationskraft.
•Digitalt redo - bättre nyttjande av möjligheter inom den digitala transformationen.
•Ökad flexibilitet och kunskap hos medarbetarna kring omvärldens krav och framtida kompetensbehov.