information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00112 - Samverkan mot utanförskap

Namn:
Samverkan mot utanförskap
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Skåne Stadsmission, Skåne Stadsmission
Projektnummer:
2016/00112
Planerat antal deltagare:
145
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
12 116 639
Beviljat ESF-stöd:
5 683 594
Kontaktperson:
Dorota Calus
E-post:
dorota.calus@skanestadsmission.se
Specifikt mål:
2.3

Samverkan mot utanförskap

Målet är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller närmare arbetsmarknaden. Och, därtill, utveckla samordnade insatser för att bättre möta individer med sammansatt problematik.
Projektet fokuserar på målgrupper som har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t e x ohälsa eller funktionsnedsättning. Projektets målgrupper är:
- Långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
- Personer utanför arbetsmarknaden, d.v.s. som inte är inskrivna på AF
- Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
- Personer som varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete
- Unga med aktivitetsersättning

Skåne Stadsmission träffar dagligen personer från samtliga nämnda målgrupper och vår avsikt är att arbeta med alla de här målgrupperna inom ramen för detta projekt. Antal deltagare som kommer att nås är drygt 300, män och kvinnor mellan 18-65 år, med fokus på de som är över 30 år, under 36 månader.
Systematisk samverkan och samordnade insatser
Det krävs samordnade insatser från flera aktörer för att individerna ska få det stöd som de behöver för att komma in och stanna kvar i arbetslivet. Det handlar om flera olika lokala, regionala och nationella aktörer (offentliga och privata) som bidrar till att utveckla systematisk samverkan kring målgrupperna och en strukturell och långsiktig förändring.
I dagsläget samverkar Skåne Stadsmission med många viktiga och relevanta aktörer. Vi ser att vi tillsammans behöver stärka den regelbundna och systematiska samverkan för att nå långsiktiga och hållbara resultat för individ och samhälle.
Problem- och behovsanalys
Skåne Stadsmission har lång erfarenhet och framförallt omfattande kännedom om de olika målgruppernas behov och utmaningar. Genom våra olika etablerade verksamheter i Malmö möter vi dagligen personer som lever i omfattande utsatthet, med grund i olika former av utanförskap, marginalisering, segregering och diskriminering.
Arbetsmetod
I våra sju sociala företag som vi har i Malmö arbetar vi med att stärka och rusta deltagare som står långt från reguljär arbetsmarknad. Metoden bygger på respekt för alla människors lika värde med förståelse för att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Därför utgår vi alltid ifrån varje enskild deltagares förutsättningar när vi gör planering. Det är viktigt att varje deltagare får utvecklas utifrån sin egen förmåga. Kompetens hos personal och inom organisation samt bredden i verksamheten tillåter den mångfald som vi värnar om och ser som en styrka i samhället. Det gör också att det är möjligt att utvecklas inom de sociala företagen och få prova på flera olika yrken och sammanhang, som ett sätt att växa. Arbetsplatsen är trygg och det finns stöd och tydlig handledning i alla situationer. Alla våra sociala företag är arbetsplatser som är riktiga arbetsplatser med försäljningsmål och/eller hållbarhetsmål. De som är hos oss i praktik, arbetsträning eller sysselsättning ska känna en stolthet för det arbete de utför. Det gör också att deltagare som tar sig vidare in på reguljär arbetsmarknad känner igen sig och har större förutsättningar att lyckas i nya sammanhang. Det handlar i de sociala företagen, precis som i Stadsmissionens övriga verksamheter, att se till helheten och förstå att varje människas situation är unik. Vi vill väcka hopp om att förändring är möjlig och arbetar mycket med delaktighet och att skapa egenmakt, att få deltagare att känna att de kan påverka sin situation och sin framtid.
Projektet kommer att betyda att Skåne Stadsmission har möjlighet att fördjupa och förstärka samverkan med aktörer i samhället, såsom myndigheter och näringsliv, för att nå ett framgångsrikt resultat för individ och samhälle. Skåne Stadsmission arbetar regionalt och har för avsikt att använda resultatet av projektet genom att sprida positiva och framgångsrika modeller till fler orter i Skåne. Kristianstad och Skurup deltar i projektet och seminarier kommer att genomföras i dessa kommuner för att stärka och utveckla möjligheterna att etablera verksamheter i Kristianstad och Skurup. En metodbok kommer också att utvecklas och användas för att sprida positva och framgångsrika modeller i regionen.

Övergripande mål
Ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället bland män och kvinnor som på grund av psykiska, fysiska och psykosociala funktions- och arbetshinder står särskilt långt från arbetsmarknaden

Delmål 1

Utveckla en fördjupad systematisk samverkan mellan relevanta aktörer
a) Förbättra strukturell, strategisk och långsiktig dialog, samverkan och samarbete mellan Skåne Stadsmission, deltagare och relevanta aktörer
b) Fördjupat samarbete och utveckling av nya/befintliga näringslivs- och företagskontakter i Skåne Stadsmissions nätverk

Delmål 2
Stärkta förutsättningar för att målgruppen att erbjudas rätt individuellt stöd genom att främja
a) Förbättrade möjligheter för individ/målgrupp att hitta rätt arbetsmarknadsåtgärd
b) Förbättrade möjligheter för individ/målgrupp att hitta rätt utbildningsinsats
c) Stärkt psykosocialt och praktiskt stöd för Skåne Stadsmissions deltagare för att de ska närma sig sysselsättning, utbildning och arbetsmarknad, eller deltaga i arbetsmarknadspolitiska program
d) Förbättrade/utökade möjligheter att erbjuda arbetsträning och praktik hos Skåne Stadsmissions sociala företag, och därefter möjlighet till anställning på ett av de sociala företagen eller på något av Skåne Stadsmissions samarbetsföretag.