2016/00023 - Fead - Po drom

Name:
Fead - Po drom
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Göteborgs Räddningsmission, Räddningsmissionen huvudkontor
Projektnummer:
2016/00023
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
10 685 212
Beviljat ESF-stöd:
10 685 212
Kontaktperson:
Daniel Åman
E-post:
daniel.aman@raddningsmissionen.se
Specifikt mål:
5.3

Projektets mål är att utbilda och stärka främst romska EU-medborgare som lever i utsatthet samt skapa dialog mellan målgruppen och andra aktörer. Metoden är att ha mobila team som rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Teamen har som uppgift att föra ut och hämta information samt initiera lärande samtal, utöver det kommer de att arbeta med rådgivning och fungera som kultur och språktolkar för projektets partners.

Samverkansaktörer i projektet är både offentliga och idéburna organisationer. Projektet kommer att arbeta både i städer och på mindre orter i södra Sverige. De mobila teamen kommer vara stationerade i Göteborg, Malmö och Jönköping.