information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00975 - Temagruppen Unga i arbetslivet

Namn:
Temagruppen Unga i arbetslivet
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Myndigheten för ungdoms - och civi lsamhäl lesfrågor (MUCF), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Projektnummer:
2015/00975
Planerat antal deltagare:
6
Projektperiod:
2015-01-01 - 2017-12-31
Total projektbudget:
6 990 960
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 231 106
Kontaktperson:
Berit Israelsson
E-post:
berit.israelsson@mucf.se
Specifikt mål:
2.2

Temagruppen är ett projekt i samarbete mellan offentliga aktörer. Att underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv är ett syfte för europiska socialfonden. Det är därför också lämpligt att det är temagruppens övergripande syfte. Vi ska bidra till att ESF- projekt får strukturell påverkan. Målet för temagruppen är:
Denna påverkan ska underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv.

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från de arbetsmarknadsprojekt, ESF-projekt, riktade till unga som drivs åren 2007-2013 med medel från Europeiska Socialfonden.
Temagruppen Unga i arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Försäkringskassan, Skolverket, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Nordens välfärdscenter och Kronofogdemyndigheten. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finns ett kansli.
Vår målgrupp är projektägarorganisationer och beslutsfattare på alla nivåer som arbetar med främst unga men även andra grupper som unga med funktionsnedsättningar, utrikesfödda unga eller unga och andra åldersgrupper inom bland annat områdena utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. Syftet är strukturell påverkan som är mer långsiktig och på en högre nivå än vad de enskilda projekten kan göra själva.