2015/00969 - Språkstöd KIVO-C

Name:
Språkstöd KIVO-C
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Uppsala Kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2015/00969
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2016-08-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
12 137 532
Beviljat ESF-stöd:
9 095 878
Kontaktperson:
Monica Söderström
E-post:
monica.soderstrom2@uppsala.se
Specifikt mål:
1

I Uppsala län har behovsanalysen bland arbetsgivarna inom vård- och omsorg visat på ett rekryteringsbehov av 7 500 personer med gymnasiekompetens t.o.m. 2025, orsakat av pensionsavgångar kombinerat med en allt äldre befolkning i behov av vård och omsorg.
Andelen arbetslösa utrikesfödda män och kvinnor är samtidigt hög i Uppsala län. Ett sätt att möta efterfrågan på arbetskraft i vård- och omsorgssektorn är att ta tillvara på de kompetensresurser som de utrikesfödda utgör.
En utmaning för länet är dock att språkkunskaperna bland flera utrikesfödda är för svaga för att de ska kunna ges möjlighet att etablera sig inom sektorn.
Ytterligare en utmaning är att utbildnings- och förmedlingssystemet har en för låg beredskap att hantera språksvagheten. Bristande beredskap är inte begränsade till bara utbildnings- och förmedlingsorganisationer. Arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn i Uppsala län har gett uttryck för att de inte har tillräckliga kunskaper i hur de kan stödja språksvaga anställdas och elevers utveckling.
Med detta som bakgrund kommer projektet - "Språkstödjande strukturer" – att utveckla nya arbetssätt och beredskap bland arbetsgivare och utbildnings- och förmedlingsorganisationer för att bredda och effektivisera rekryteringsbasen samt utvecklingsmöjligheter för språksvaga utlandsfödda, både bland anställda inom vårdsektorn och bland de arbetslösa.
Arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn över hela Uppsala län kommer att utbilda språkombud- och integrationshandledare vid arbetsplatserna, stärka sin ledningskompetens i integrationsfrågor (bl.a. normer, jämställdhet, tillgänglighet och kultur), utveckla arbetsplatslärande och kompetensöverföring samt effektivisera samspelet med utbildnings- och förmedlingssystemets (Arbetsförmedlingen, Komvux och fackliga organet Kommunal), genom tydliga och kvalitetssäkrade rutiner för samverkan för att möta de framtida kompetensförsörjningsbehoven.

Språksvaga anställda får handledning i språkutveckling och en inkluderingskultur kommer att genomsyra arbetsplatserna.

Efter projektets tre år kommer alla anställda inom de medverkande vård- och omsorgsverksamheterna ha höjt sina kunskaper inom språkutveckling, kultur, normer, jämställdhet och tillgänglighet och effektiviseringssamarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Komvux, Kommunal och arbetsgivare kommer öka möjligheterna för arbetslösa att genomgå vård- och omsorgsutbildning och utveckla tillräcklig språkkompetens för anställningsbarhet. Den inkluderingsmodell som utarbetats inom projektet KIVO ska innan projekttidens slut vara ett ordinarie arbetssätt.

Då kvinnor är en betydande andel av antalet utrikesfödda med språksvårigheter i svenska, kommer projektet att stärka kvinnornas roll på arbetsmarknaden. Samtidigt är en bedömning att en mer strukturerad och tydlig modell för inkluderande och språkstöd vid arbetsplatserna kommer stärka attraktiviteten för män att söka till vård- och omsorgssektorn. Något som bidrar till en minskad könssegration inom sektorn.