2015/00947 - IMA/IPS

Diarienummer:
2015/00947
Namn:
IMA/IPS
Projektnummer:
2015/00947
Projektägare:
Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen, Arbete och försörjning
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
65
Projektperiod:
2016-05-02 - 2019-04-30
Total projektbudget:
12 918 851
Beviljat ESF-stöd:
8 746 722
Kontaktperson:
Tina Ylitorvi
E-post:
tina.ylitorvi@eskilstuna.se
Stödmottagare postnr:
63186
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Åren 2011 till 2013 ingick Eskilstuna kommun tillsammans med 31 andra kommuner i en försöksverksamhet finansierad av Socialstyrelsen. Försöksverksamheten handlade om att utifrån IPS-metoden (Individual Placement and Support) utveckla kommunens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Försöksverksamheten fungerade mycket bra i Eskilstuna och är idag den metod som används för att arbetsmarknadsetablera målgruppen funktionshindrade med rätt till LSS-stöd. IPS-modellen bygger på att deltagarna får stöd i att söka arbete utifrån sina egna val och preferenser utan arbetsträning eller omfattande bedömningar av arbetsförmåga. Stödet förmedlas av specialister på arbetsrehabilitering och ska ses som en integrerad del av det samhällsbaserade psykiatriska stödsystemet. Allt sker individuellt, inga gruppverksamheter. I IPS-modellen betonas vikten av samverkan mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

IPS-metoden är i Eskilstuna väl beprövad gentemot målgrupperna personer med rätt till LSS-stöd men inte mot alla andra målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. Bland kommunens försörjningsstödstagare finns ett stort antal personer med funktionsnedsättning av sådan omfattning att det innebär ett arbetshinder. Dessa personer saknar diagnos eller har en funktionsnedsättning som inte ger rätt till LSS-stöd. I detta projekt vill vi testa IPS-metoden på denna målgrupp och att det goda resultatet ska leda till att metoden blir en del av det framtida arbetssättet för matchning av försörjningsstödstagare mot arbete. Den aktuella målgruppen har ofta funktionsnedsättningar som inte syns på utsidan och som kan vara svåra att upptäcka vilket kan leda till att myndighetspersoner och arbetsgivare ställer orimliga krav och ger personerna ett felaktigt bemötande. En viktig målsättning för projektet är därför att öka kunskapen hos offentliganställda och arbetsgivare som möter målgruppen om hur man upptäcker och bemöter och sätter in rätt typ av stöd till personer med olika typer av funktionsnedsättning