2015/00944 - Kompetensmatchning

Projektnummer:
2015/00944
Projektägare:
Arbetsförmedlingen Huvudkontoret, Arbetsförmedlingen HK
Namn:
Kompetensmatchning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2015-12-15 - 2016-09-15
Total projektbudget:
6 046 946
Beviljat ESF-stöd:
2 830 763
Kontaktperson:
Andrea Gidoff Grahn
E-post:
andrea.gidoff-grahn@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetsförmedlingen planerar med stöd av medfinansiering från Europeiska Socialfonden (ESF), och tillsammans med samverkansparter från näringslivet, folkbildningen, forskningsinstitut, andra myndigheter m.fl. genomföra det nationella projektet Kompetensmatchning i syftet att bidra till en förbättring av matchningen på arbetsmarknaden. Den grundläggande tanken bakom utvecklingsarbetet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att identifiera och arbeta med mer detaljerad information om utbud och efterfrågan utifrån ett fokus på att tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser.
Den tidigare genomförda förstudien SKiM (Synliggöra kompetenser i matchningen) uppmärksammade att matchningen, som är Arbetsförmedlingens huvuduppdrag, inte fungerar tillfredsställande – många arbetsgivare hittar inte arbetssökande med rätt kompetenser samtidigt som många arbetssökande inte får jobb som motsvarar deras kompetenser. Förstudien identifierade några huvudorsaker bakom denna missmatchning på arbetsmarknaden som att arbetssökande saknar kompetens eller att de inte förmår synliggöra och kommunicera sina kompetenser i matchningen. Efterfrågesidan på arbetsmarknaden har också problem med att kommunicera sina kompetensbehov eftersom det saknas en standard för att på ett tydligt sätt beskriva kompetenser och kvalifikationer. Många arbetsgivare är dessutom i behov av mer stöd för att kunna identifiera sina kompetensbehov vid rekryteringar.
Arbetsförmedlingens dåliga resultat i förtroendemätningar visar på behovet av stora förbättringar vad gäller matchning, validering och vägledning som är myndighetens kärnuppdrag. Det krävs här samverkan med näringsliv och andra relevanta intressenter på arbetsmarknaden för att Arbetsförmedlingen ska lyckas med att utveckla sitt arbete med arbetsgivare och arbetssökande.
ESF-projektet Kompetensmatchning avser, i linje med prioriteringarna i Socialfondsprogrammet, tackla utmaningarna på arbetsmarknaden genom att ta ett större helhetsgrepp om området "kompetenser i matchningen". Detta ska ske genom att i nära samverkan med arbetsmarknadens efterfrågesida bättre tydliggöra kompetensbehoven på arbetsmarknaden för att på så sätt bredda och underlätta matchningen gentemot arbetskraftsutbudets kompetens, samt genom att i samverkan med folkbildningen och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden utveckla verktyg och metoder som bättre identifierar, synliggör och utvecklar arbetssökandes kompetenser med särskilt fokus på de generella och mjuka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Mer specifikt avser projektet Kompetensmatchning att bidra till att
• ta fram en standard för generella kompetenser för att underlätta förutsättningarna för en effektiv matchning, kompetensprofilering och kompetensutveckling
• tydliggöra arbetsgivares kompetensbehov i förhållande till intressenter som de är beroende av för att klara sin kompetensförsörjning
• synliggöra och utveckla arbetssökandes kompetenser för att stärka deras egna insikter om sin kompetens och stärka deras långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden
• kompetensutveckla och ge stöd till de främjandeaktörer som arbetar med arbetssökande och arbetsgivare för att förbättra förutsättningarna för en implementering av goda resultat från projektet