information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00887 - Nya GRannar

Namn:
Nya GRannar
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektnummer:
2015/00887
Planerat antal deltagare:
1100
Projektperiod:
2016-04-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
15 165 843
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 358 358
Kontaktperson:
Ulla-Britt Caping Salas
E-post:
ulla-britt.capingsalas@grkom.se
Specifikt mål:
1.1

Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. Bara under 2015 har närmare 14.000 barn och unga registrerats, och årsprognosen i Sverige är nu 25.000-33.000 barn. En stor andel av dessa anvisas till någon av kommunerna i Göteborgsregionen. Det ökade antalet barn innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till inkludering. Ensamkommande barn ska kunna få del av det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, det vill säga utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, placera i lämpligt boende samt se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt verka för att barnet får hälso- och sjukvård.

I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Då situationen är relativt ny behövs dock bättre metoder och arbetssätt som personal inom olika verksamheter kan tillämpa i sitt arbete gentemot de ensamkommande barnen, såväl personal inom socialtjänst, som skola, elevhälsa, personal anställda på boenden, vid placering på familjehem, etc. Initiativet till ett projekt på området har kommit från de 13 cheferna för Individ- och familjeomsorg i GR-kommunerna.

Nya GRannar är ett samverkansprojekt för 11 kommuner i Göteborgsregionen med Göteborgsregionens kommunalförbund som samordnande part. Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och en stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och en god omsorg med hög kvalitet. All personal runt barnen behöver lära sig mer om varandra och varandras uppdrag för att känna sig säkrare i sitt jobb. Genom fortbildningsinsatser och stärkt samverkan kommer förnyad kompetens arbetsplatserna till gagn, samtidigt som kvaliteten i omsorgen av vårdtagarna förbättras. Projektet kommer också arbeta för att säkra långsiktiga planer för de deltagande verksamheternas strategiska kompetensförsörjning inom omsorgsområdet.