information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00884 - FRAM i Mölndal

Namn:
FRAM i Mölndal
Region:
Västsverige
Projektägare:
Mölndals stad, Mölndals stad
Projektnummer:
2015/00884
Planerat antal deltagare:
320
Projektperiod:
2016-04-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
5 987 214
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 467 083
Kontaktperson:
Katrin Ceesay
E-post:
katrin.ceesay@molndal.se
Specifikt mål:
1.1

I ett socialt hållbart samhälle är lika rättigheter och möjligheter, minskad diskriminering, ökat arbetsdeltagande, ökad delaktighet och bevarad demokrati centrala faktorer. Mölndals stad har möjlighet att på många olika sätt förebygga och motverka diskriminering och bidra till invånarnas etablering eller åter-inträde på arbetsmarknaden. Ett samlat arbete kan stärka attityder som motverkar diskriminering och främjar mångfald på arbetsmarknaden, inte bara i den egna organisationen utan även i lokalsamhället.
För att lyckas behövs fokus på de normer, föreställningar och fördomar som bidrar till att diskriminering förekommer och upprätthålls på samhälls-, organisations- och individnivå. Tydlig styrning med uttalade mål behövs, men kunskap, förståelse och vilja främst hos chefer är avgörande. I Mölndals stad finns tydliga uppdrag att verka för jämlikhet och icke-diskriminering. Vision Mölndal 2022 och stadens mål för de närmaste åren betonar utvecklingen mot en hållbar stad där människor växer och mår bra och där alla får chansen, kan styra sina livsval och nå sin fulla potential. För att nå genomslag och förändrade attityder, kultur och arbetssätt inom hela organisationen krävs att chefernas kunskaper stärks och att de tar en ledande roll.
Syftet med projektet För Arbete och Mångfald i Mölndal, som äger rum mellan den 1 mars 2016 och 31 augusti 2018, är att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter kan främjas genom synliggörande och förändring av normer och strukturer som diskriminerar.
Det sker genom kompetensutveckling av stadens alla 230 chefer och 90 strategiska nyckelpersoner. Genom kompetensutvecklingen får deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap. Flera utbildningstillfällen ingår, men också kollegialt lärande, dialog med medarbetare och analys av den egna verksamheten. Möjlighet finns till upplevelsebaserat lärande till exempel teater, samtal med intresseföreningar och lärande besök. Praktiskt arbete i normkritisk metod, kontinuerlig handledning av alla stadens chefsgrupper och stöd att formulera fortsatt förändringsarbete bidrar till att kunskaper och arbetssätt lever vidare efter projektets slut.
Projektet förväntas leda till att deltagarna får ökad förståelse för hur kunskap och medvetenhet samt förändring av diskriminerande strukturer kan leda till mer inkluderande arbetsplatser med ökad bredd i kompetens. Liksom hur det kan tillgodose en bättre kompetensförsörjning och mångfald bland anställda och hur det påverkar kommunens service gentemot invånarna.
På längre sikt förväntas projektet resultera i ett arbetsklimat med större öppenhet för olikheter, stärkt kompetensförsörjning genom en bredare rekryteringsbas och en högre kvalitet i verksamheten där organisationen bättre både uppmärksammar och möter invånares behov. Ett konsekvent arbete i stadens verksamheter kan på sikt bidra till förändrade attityder i hela lokalsamhället.
Stor vikt läggs vid att lärande och erfarenheter dokumenteras och sprids under hela projektperioden. Det stärker förutsättningarna för långsiktiga förändringar och gör det möjligt att sprida erfarenheter och arbetsmetoder till fler organisationer.