information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00821 - IBIS

Projektnummer:
2015/00821
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Namn:
IBIS
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
720
Projektperiod:
2016-03-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
26 528 217
Beviljat ESF-stöd:
18 025 559
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny.sjoberg@yahoo.com
Stödmottagare postnr:
61184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som på ett varaktigt sätt bidrar till att förkorta den tid det tar för nyanlända att komma ut i arbete.
Projektet kommer att arbeta med nyanlända som befinner sig i början av etableringsprocessen och ska därför arbeta med att utveckla insatser som har stor betydelse för att lägga grunden i etableringsprocessen. En grund som förbättrar deltagarnas möjlighet till arbete i ett senare skede av etableringsprocessen. Projektet ska arbeta prioriterat med 1. hälsa, 2. språk och 3. samverkan, eftersom dessa insatsområden har stor betydelse när det gäller att lägga en bra grund för en fortsatt integrationsplanering.
1. Målsättningen för projektets hälsoinsatser är att utveckla en hälsoskola för nyanlända. Hälsoskolan ska bidra till att förbättra deltagarnas hälsostatus och leda till att varje deltagare får en funktionsbedömning, en funktionsbedömning som blir ett värdefullt hjälpmedel i den fortsatta etableringsplaneringen. Förhoppningen är att hälsoskolan ska ge så bra resultat och vara av så stort värde för Landsting, kommun och Arbetsförmedling att verksamheten permanentas efter avslutat projekt.
2. Projektet kommer att arbeta med språkträning utifrån Suggestopedimetoden som bygger på att eleven ska lära sig språket med hjälp av alla sinnen, sång, rörelser, spel mm. Undervisningen ska väcka positiva känslor hos eleven vilket stärker inlärningen. Språkträningen i detta projekt kommer också att inriktas på att förstärka de arbetsmarknadsinriktade och de hälsoinriktade inslagen i projektet. Vilket innebär att samtidigt som deltagaren tränar språk repeteras det som har tagits upp på hälsoskolan och i de arbetsmarknadsinriktade insatserna såsom exempelvis ett studiebesök på en arbetsplats. En tydlig målsättning med denna satsning är förutom att stärka deltagarna också att sprida metodens tillämpning vidare in i ordinarie verksamhet.
3. Etableringsuppdraget är komplext och förutsätter omfattande samverkan mellan ett flertal aktörer. Det är därför av största vikt för projektet att utveckla arbetssätt som kan bidra till att skapa ett välfungerande samarbete/samhandling på lokal nivå med individens behov och förutsättningar i centrum. Det finns en stor kompetens och lång erfarenhet i de organisationer som arbetar med uppdragen.
Men det är inte tillräckligt att varje aktör utvecklar sitt arbete effektivt bara inom ramen för den egna verksamheten. De aktörer som har uppdrag inom området måste hitta nya sätt att arbeta på och i större utsträckning samverka med varandra. Det är också viktigt att utveckla och tillämpa metoder och verktyg samt lära och utbyta erfarenheter. Det finns även stora möjligheter att ta in och samordna insatser inom frivilligområdet i arbetet. Projektets ambition är att medverka till att utveckla hållbara nätverk och samarbetsformer mellan myndigheter och mellan myndigheter företag och civil sektor.