information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00820 - KISA, Diariennr: 2015/00510

Projektnummer:
2015/00820
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, 0323
Namn:
KISA, Diariennr: 2015/00510
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
30 858 775
Beviljat ESF-stöd:
20 581 632
Kontaktperson:
Malin Rönnbäck
E-post:
malin.ronnback@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt KISA övergripande syfte är att utveckla nya modeller och metoder för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Utrikes födda utgör en allt större del av den svenska arbetskraften. 2012 var ca 15 % av de sysselsatta födda utanför Sverige. Utifrån vad som idag händer i omvärlden kommer antalet nyanlända den närmaste tiden drastiskt att öka och det är därför av största vikt att utveckla modeller och metoder för att på ett bättre sätt ta till vara de nyanländas kompetenser och integrera dem på den svenska arbetsmarknaden.

Under 2014 genomfördes en förstudie i Uppsala län med fokus på att identifiera utvecklingsområden för att minska utanförskap från arbetsmarknaden. För nyanlända vara de tre utvecklingsområden som identifierades. Det främsta utvecklingsområdet var behovet av att utveckla former för strukturell samverkan. Det andra utvecklingsområdet som var nyanländas ohälsa och det tredje var behovet av platser för arbetspraktik och alternativ till traditionell språkinlärning.

Genom att utgå från förstudiens tre identifierade utvecklingsområden kommer projekt KISA arbeta för att nå målsättningen i utlysningen; att underlätta etableringen för kvinnor och män inom etableringsuppdraget. Att för underlätta etableringen kommer projektets övergripande fokus vara att utveckla strukturella former för samverkan. Samverkan kommer att utvecklas med stöd av IGMA modellen, ett praktiskt verktyg för samverkan där målsättningen är att resurserna ska användas på ett effektivt sätt och mer fokus kan på läggas på den nyanländas väg till arbete. Området hälsa kommer att fokusera på att utveckla ett strukturellt verktyg genom ett introduktions- och utbildningsmaterial kring landstingets insatser. Målsättningen med introduktions- och utbildningsmaterialet är att ge nyanlända ett verktyg i att orientera sig inom vården och lättare får rätt insatser för sin ohälsa. Materialet ska implanteras inom ordinarie verksamheter som arbetar med nyanlända. Inom området arbetspraktik och alternativ till traditionell språkinlärning planerar projektet att arbeta med två spår. Det ena är att utveckla snabbspår inom sfi undervisning för personer med medicinsk bakgrund (sfx vård). Syftet med sfx vård är att personer med medicinsk bakgrund ska får en effektivare sfi undervisning och därmed förkorta tiden till arbete. Det andra utvecklingsområdet inom arbetspraktik och alternativ till traditionell språkinlärning är att Arbetsförmedlingen ska utveckla metoder och modeller för fördjupade kartläggningar av deltagarnas kunskaper och kompetenser och samtidigt kartlägga arbetsgivare utifrån kriterier av tillväxt och mångfald.

De tre identifierade utvecklingsområdena har diskuterats och förankrats i partnerskap för inkluderande tillväxt i Uppsala län. I partnerskapet sitter representanter för alla länets kommuner, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget, länsstyrelsen, samordningsförbundet samt Regionförbundet. Syftet med partnerskapet är att länet på ett mer strategiskt sätt ska arbeta med fokus på att utveckla strukturpåverkande insatser för att minska tiden i utanförskap. Partnerskapet står bakom projekt KISA och att projektet ska ha fokus på strukturpåverkande insatser och att målsättningen är att de modeller och metoder som utvecklas i projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet.