2015/00816 - Stuns Solo-och-Mikro företag

Diarienummer:
2015/00816
Namn:
Stuns Solo-och-Mikro företag
Projektnummer:
2015/00816
Projektägare:
Almi Företagspartner Mälardalen AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
860
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
27 117 740
Beviljat ESF-stöd:
20 423 927
Kontaktperson:
Sara Haffling
E-post:
sara.haffling@almi.se
Stödmottagare postnr:
72212
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Regionen bestående av Västmanland och Örebro län, behöver utveckla näringslivsstrukturen då sammansättningen huvudsakligen består av ett fåtal mycket stora företag och över 90 % solo- och mikroföretag. Små företag som av flera skäl behöver utvecklas och växa. Många av dessa små företag arbetar, bland annat på grund av bristande insikt, tid och i viss mån kompetens i mycket liten utsträckning med att utveckla sina affärer. Vare sig på en nationell eller internationell arena. Vår erfarenhet är att yrkeskunnandet i dessa företag är gott men att bristande kunskaper i affärsutveckling hos såväl företagare som anställda ofta är en bristvara. Dessa små företag har inte likt det stora företaget resurser att anställa specialister inom olika kompetensområden. I regionens regionala strategiska tillväxtprogram slås fast att entreprenörskap och ett utvecklat företagande är av oerhörd stor betydelse för att nå ökad tillväxt och sysselsättning. Solo- och mikroföretagen ges en särskilt stor betydelse för tillväxten av nya jobb i regionen. Företagen är också viktiga för tillväxten även i andra avseenden, genom att vara delar i värdekedjor och näringslivsstrukturer som svarar för innovation och export och som viktiga delar i serviceutbud och attraktiva livsmiljöer. Inom ramen för projektet avser vi genomföra kompetensutveckling i syfte att stärka möjligheten för affärsutveckling i företagen samt att stärka deltagande individers ställning på arbetsmarknaden och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Ett nyckelord är livslångt lärande.
Projektets övergripande syfte är att med kompetenshöjande insatser inom området affärsutveckling öka företagens och de anställdas konkurrenskraft och därmed säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Projektet ska skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling i solo- och mikroföretag där individernas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling står i fokus.
Den målgrupp vi vänder oss till är solo- och mikroföretag, 0-9 anställda, samt i viss mån företag med upp till 20 anställda.
Projektägare blir Almi Företagspartner Mälardalen men aktiviteterna kommer att genomföras i samverkan med regionens kommuner, näringslivsfrämjande aktörer, utbildningsorganisationer och externa konsulter.
Alla medverkande solo- och mikroföretag som deltar i projektet ska, enligt ägarna, ha en uttalad vilja att utvecklas och växa. Deltagande entreprenörer kommer att medverka i en nulägesanalys där vi fastställer företagets nuvarande status, visioner för framtiden och hur dessa ska uppnås. Dessutom ska alla, företagsledare, anställda och presumtivt anställda, medverka i en analys i syfte att kartlägga nuvarande kunskaper och behov av framtida kompetens.
Utifrån de resultat som kommit fram i nulägesanalysen kommer vi att genomföra ett stort antal kompetenshöjande och behovsanpassade aktiviteter. Såväl i grupp som individuellt.
Projektet kommer att genomsyras av ett icke-diskriminerande perspektiv och allas likaberättigande. Frågor som jämställdhet, tillgänglighet och integration kommer att lyftas fram och följas upp under hela projektperioden.
Effekten på sikt är att vi får fler växande företag med bestående strukturella förändringar samt en ökad samverkan mellan de företagsfrämjande aktörerna. Men också att företagen står bättre rustade inför förändringar i näringslivet och mer öppna för alla människors lika värde. Ambitionen är också att rusta varje individ inför ökade krav på arbetsmarknaden så att man på eget initiativ kommer in i ett tänk av livslångt lärande och utveckling. Vi vill dessutom försöka minska risken för anställda att hamna utanför arbetsmarknaden