2015/00804 - Nyanländas hälsa

Diarienummer:
2015/00804
Namn:
Nyanländas hälsa
Projektnummer:
2015/00804
Projektägare:
Försäkringskassan, Försäkringskassans huvudkontor
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2015-11-01 - 2016-08-31
Total projektbudget:
4 106 230
Beviljat ESF-stöd:
3 079 849
Kontaktperson:
Anna-Lena Rosendahl
E-post:
anna-lena.rosendahl@forsakringskassan.se
Stödmottagare postnr:
10351
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för att se till att nyanlända inom etableringsuppdraget får den rehabilitering de behöver och har rätt till. Idag fungerar dock inte det sammarbetet tillräckligt bra för denna målgrupp. Arbetsförmedlingen har svårigheter att identifiera ohälsa hos gruppen och även när så sker når ofta inte informationen Försäkringskassan. En del av problemet är att det saknas incitament för individerna att berätta om sina hälsoproblem eftersom det riskerar att leda till lägre ersättning och därmed ökade svårigheter att försörja sig.

Begreppet prestationsförmåga som används in etableringen fungerar inte heller som ett sätt att signalera en persons hälsotillstånd. Detta eftersom begreppet endast mäter förmåga att delta i etableringsplan och eftersom planerna även kan innehålla rehabilitering kan en person kan ha prestationsförmåga 100 procent och ändå ha ett behov av rehabilitering.

Idag har nästan samtliga inom etableringen en heltidsplan samtidigt som ohälsoproblematiken hos de nyanlända är omfattande.

Förstudiens syfte är att hitta metoder för att tidigare än idag kunna identifiera ohälsa hos nyanlända invandrare samt se till att de får den rehabilitering de behöver. Under förstudien kommer det bland annat att tas fram en gemensam process för det förstärkta samarbetet under etableringen, inventeras om det finns relevanta stödverktyg som kan användas för att identifiera ohälsa hos målgruppen samt undersökas om erfarenheter från andra tidigare eller pågående projekt skulle kunna användas. Förstudien kommer att avslutas med att de framtagna processerna och metoderna testas på ett begränsat antal deltagare. Målet är att ett underlag till ansökan om genomförande ska vara framtaget.