2015/00795 - VALLE 2.0

Diarienummer:
2015/00795
Namn:
VALLE 2.0
Projektnummer:
2015/00795
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet Skåne
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
6 259 635
Beviljat ESF-stöd:
2 917 808
Kontaktperson:
Jan Nilsson
E-post:
jan.nilsson@kfsk.se
Stödmottagare postnr:
22100
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

VALLE 2.0 har som mål etablerandet av en regional stödplattform för validering i Skåne. Utgångspunkt är validering i hela dess bred, oaktat inriktningar och nivåer. Därmed är aktörer från många olika verksamhetsområden engagerade i projektet.

Plattformen ska underlätta utbytet av validering mellan olika aktörer och därmed bidra till att öka utbudet och tillgängligheten. Den ska vidare möjliggöra gemensam utveckling av validering syftande till ökad jämförbarhet, likvärdighet och överförbarhet mellan olika aktörer. Detta ska bidra till ökad kvalitet och legitimitet generellt sett inom validering.

VALLE 2.0 bärs av de engagerade aktörerna, det är deras erfarenheter- och kunskaper som i projektet ligger till grund för gemensam tvärsektoriell utveckling och samverkan.