2015/00794 - Fokus vård och omsorg

Diarienummer:
2015/00794
Namn:
Fokus vård och omsorg
Projektnummer:
2015/00794
Projektägare:
Föreningen Vård- och omsorgscollege, Föreningen Vård- och omsorgscollege
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2015-12-01 - 2016-06-30
Total projektbudget:
3 425 592
Beviljat ESF-stöd:
2 569 210
Kontaktperson:
Carin Bergström
E-post:
carin.bergstrom@vo-college.se
Stödmottagare postnr:
11882
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I det förberedande projektet kommer Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College), som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att tillsammans med samarbetspartner och intressenter kartlägga och analysera förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning med fokus på personal inom stöd, vård och omsorg.

Arbetet kommer att organiseras utifrån VO-College samverkansstruktur med breda partnerskap bestående av arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare på regional och lokal nivå. De samverkande partnerna kommer att delta aktivt i både kartläggnings- och analysarbete och dialog kommer att föras löpande med projektets intressenter.

Det förberedande projektet kommer att ta sitt avstamp i fem identifierade utmaningar:
• Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
• Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
• Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna
behöver utvecklas
• Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
• Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

Inom samtliga identifierade utmaningar handlar det om att öka kunskapen om bakomliggande problem, identifiera utvecklingsmöjligheter, samt belysa vilka åtgärder som behöver vidtas för att branschen ska vara tillgänglig och attraktiv för både män och kvinnor. Samtidigt ska det förberedande projektet undersöka på vilket sätt samverkansstrukturen inom VO-College kan utgöra plattform för kommande utvecklingssatsningar.

Efter projekttiden ska arbetet ha resulterat i konkreta förslag på utvecklingsarbete som kan tas vidare inom ramen för kommande socialfondsprojekt.