2015/00778 - Kompetenscenter Idéburna Malmö

Diarienummer:
2015/00778
Namn:
Kompetenscenter Idéburna Malmö
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00778
Projektägare:
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2016-02-02 - 2018-10-31
Total projektbudget:
7 685 106
Beviljat ESF-stöd:
5 891 597
Kontaktperson:
Ivar Scotte
E-post:
ivar.scotte@mip.org.se
Stödmottagare postnr:
21429
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö drivs av MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) med 244 medlemsföreningar i Malmö. MIP vill öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnade gruppers integration i samhälle och arbetsmarknad. Projektet riktas ytterst mot samhälleliga mål som ökad konkurrenskraft och tillväxt och syftar till att skapa hållbara samverkansmodeller som lever även efter projekttidens slut.
I projektet skapas fysiska och digitala plattformar för kompetensutveckling av personer som är anställda och verksamma i Malmös föreningar. I projektet utvecklas och genomförs behovsstyrda aktiviteter efter den idéburna sektorns särskilda villkor. Projektet innehåller kurser av skiftande längd, inklusive "fredagsmeny" med kortare och varierade inslag. Här skapas också ett fysiskt och digitalt showroom, för interaktion mellan personer ur idéburen sektor och aktörer från offentliga organisationer, privata företag och akademi - ett pentahelixperspektiv.
Projektets kompetensutveckling stärker individer, och därigenom föreningslivet och dess möjligheter att delta i en positiv samhällsutveckling utifrån värdegrunderna demokrati, delaktighet och alla människors lika värde. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.