2015/00774 - Goinge Forward-En väg in

Projektnummer:
2015/00774
Projektägare:
Östra Göinge kommun, Kommunledning
Namn:
Goinge Forward-En väg in
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2016-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
16 241 449
Beviljat ESF-stöd:
10 822 331
Kontaktperson:
Gun Jonsson
E-post:
gun.jonsson@ostragoinge.se
Stödmottagare postnr:
28060
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Östra Göinge kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad genomfört en ESF-finansierad förstudie med syfte att hitta bättre former för samverkan kring grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Bakgrunden till förstudien är att arbetslösheten i kommunen sedan finanskrisen 2008 ligger kvar på mycket höga nivåer. Östra Göinge kommun är en av de kommuner som har högst arbetslöshet i Skåne. Av dem som är inskrivna vid arbetsförmedlingen är de utrikesfödda numera den allra största gruppen i kommunen. Det är också den grupp där arbetslösheten fortfarande ökar. Det finns en stor risk att många av dessa fastnar i en tillvaro som präglas permanent utanförskap, psykisk ohälsa och passivitet. Målgruppen för projektet är därför utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Utrikesfödda har ofta en sammansatt problematik som består av språksvårigheter, bristande utbildning eller yrkeserfarenhet som inte stämmer med det svenska arbetslivet och bristande kunskaper om hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar. Många bär också på psykisk ohälsa till följd av svåra och traumatiserande upplevelser från tiden innan och under flykten från hemlandet. Projektets övergripande mål är minskad arbetslöshet bland utrikesfödda i Östra Göinge kommun. Genom minskad arbetslöshet för utrikes födda i kommunen bidrar projektet till att målen i den Regionala utvecklingsstrategin för Skåne uppfylls eftersom arbete och förmågan till egen försörjning är en förutsättning för framtidstro och livskvalitet. Projektet har också tydliga kopplingar till målen i EU 2020 eftersom det kan bidra till att höja sysselsättningsgraden hos en grupp där denna är särskilt låg. Den låga sysselsättningsgraden är också en av de viktigaste utmaningarna som pekas ut i den regionala planen för Skåne-Blekinge. Tydliga kopplingar finns också till kommunens vision om 15 000 stolta Göingar och genomförd EPA-analys.
Förstudien GoingeForward visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Samarbete förekommer, med det saknas en gemensam målbild, helhetssyn och fungerande samverkan mellan aktörerna. De olika aktörerna utgår i sitt arbete från olika uppdrag, regelverk, mål och prioriteringar, vilket försvårar samverkan och helhetssyn. Förstudien visar också att många av de arbetslösa upplever att de bollas mellan olika typer av åtgärder utan någon sammanhållen planering som utgår från den enskilda individens situation, möjligheter eller förutsättningar. Vi vill i projektet "Goinge Forward - En väg in", pröva ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerar som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter. När deltagarnas handlingsplaner utformas kommer särskilt fokus att läggas på behovet av olika insatser för kvinnor och män.
Viktiga samverkanspartner är Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden (socialt företag) Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv/Queenia (understödjer kvinnligt entreprenörskap), Glimåkra folkhögskola, och Region Skåne.