information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00773 - SKAPA KOMP

Namn:
SKAPA KOMP
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Karlskrona Kommun, Arbetsmarknadscentrum
Projektnummer:
2015/00773
Planerat antal deltagare:
214
Projektperiod:
2016-02-02 - 2019-01-31
Total projektbudget:
7 963 674
Beviljat ESF-stöd:
5 970 365
Kontaktperson:
Anna Strömqvist Vollan
E-post:
anna.stromqvist@karlskrona.se
Specifikt mål:
1.1

I Blekinge har kommuner och regionala aktörer gjort en kraftsamling för att genomföra projekt som bidrar till att nå de regionala, nationella och EU:s mål inom sysselsättningspolitiken. Projekt initieras, genomförs och implementeras in i organisationer i bred samverkan inom regionen. Alla arbetsmarknadschefer i Blekinge står enade bakom projekten. Projektet SKAPA KOMP behöver genomföras eftersom kompetensen hos de kvinnor och män som är anställda på navigatorcentrum och arbetscentrum har inte förstärkts i samma takt som samhällsförändringen ställt krav på att verksamheterna behöver utvecklas i en förändrad omvärld. Projektet syftar därför till att kompetensförstärka de anställda kvinnorna och männen på de fem navigatorscentra och de fem arbetscentra som finns i Blekinge samt att utbilda 100 personer i målgruppen i programområde 2 på de fem arbetscentra i mångfald och jämställdhetsintegrering. Projektet har en koppling till projektet SKAPA 2.0 (PO2) och BUL 2.0 (PO3).

De tio arbetsplatserna har samma målgrupp - arbetslösa kvinnor och män - även om det skiljer i åldern. På arbetsplatserna finns samma typer av yrkeskategorier och därför ser kommunerna dessa arbetsplatser som att de ingår i samma offentliga bransch där de anställda har liknande behov av kompetensstärkande insatser. De anställda kvinnorna och männen som ingår i dessa två projekt behöver hantera en ändrad verksamhet på arbetsplatserna och klara av nya arbetssätt. De tio arbetsplatserna påverkas idag på liknande sätt av en förändrad omvärld där målgrupperna ändras och volymer ökar. En faktor som ändras i omvärlden är större flyktingströmmar och att allt fler arbetslösa kvinnor och män har ett problemskapande beteende. Dessa faktorer påverkar såväl arbetscenters som navigatorcentrumens verksamheter.

Huvudproblemet som projektet vill lösa är att kompetensen hos de kvinnor och män som är anställda på navigatorcentrum och arbetscentrum har inte förstärkts i samma takt som samhällsförändringen ställt krav på att verksamheterna behöver utvecklas i en förändrad omvärld. Syftet med projektet är att stärka dessa personer i deras yrkesroll så att de får en stärkt ställning på arbetsmarknaden och så att de har möjlighet att bättre möta omvärldens förändrade krav. Syftet med att utbilda personer i målgruppen Programområde 2 i mångfald och jämställdhetsintegrering är att få fram 20 personer som har tillräckligt med kompetens så att de kan bli ambassadörer i sin närmiljö där de bor. Syftet är också att öka samverkan mellan de tio involverade arbetsplatserna i Blekinge så att det uppstår ett informellt lärande, kompetensdelning och erfarenhetsutbyte mellan kommunernas arbetsplatser. Dessa resultat kommer att lösa huvudproblemet. Projektets huvudmål är att kompetensen hos de kvinnor och män som är anställda på navigatorcentrum och arbetscentrum har stärkts i sina yrkesroller så att arbetsplatserna levererar det stöd och de resurser som motsvarar de krav verksamheterna har på sig p g a en förändrad omvärld.

Kompetensförstärkningen kommer att ske inom:
Jämställdhetsintegrering, mångfald och integration för de anställda deltagarna och för deltagare från målgruppen i PO 2. Extra förstärkt utbildning i jämställdhetsintegrering, mångfald och integration för utvalda personer från målgruppen i PO 2 så att dessa kan agera ambassadörer i sina bostadsområden.
Kulturkompetens - en ökad kompetens att möta invandrarkvinnor - unga som äldre - i deras utsatthet i samhället.
Handledning/bemötande/coachning - ökad kompetens angående att hantera nya målgrupper och ett nytt pedagogiskt arbetssätt i mötet med den arbetslösa kvinnan och mannen.
Ledarskap/effektiva team - för de personer som inom projekten nu tar en roll som teamledare.
Utbildning i konceptet Liv i livet för att säkerställa att arbetscentra kan implementera in Landstingets kurs i den ordinarie verksamheten.
Utbildning i AntiDANT - Hur upptäcka signaler angående att olika droger används av den arbetslösa kvinnan eller mannen,

Projektet stämmer överens med EU:s mål att bättre utbildning ökar kvinnors och mäns anställbarhet och minskar fattigdom. Projektet kommer att bidra till EU 2020 strategins två svenska mål att 80 % av alla 20–64-åringarna ska ha ett arbete och en minskning av andelen kvinnor och män utanför arbetsmarknaden (utom heltidsstuderande), samt andelen långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till betydligt under 14 % senast 2020.