2015/00761 - POINT

Projektnummer:
2015/00761
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, Sjuhärads samordningsförbund
Namn:
POINT
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
900
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
45 847 658
Beviljat ESF-stöd:
30 917 258
Kontaktperson:
Anna Fagefors
E-post:
anna.fagefors@sjuharadssamordningsforbund.se
Stödmottagare postnr:
50337
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans underlättar övergång till arbete för kvinnor och män, i Sjuhärad, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, är mellan 15-64 år och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Planering för hur infasning av framgångsmetoder ska sammanfogas med ordinarie uppdrag påbörjas redan innan projektet har deltagare och kunskap från utvärdering tillvaratas kontinuerligt.

Sjuhärads samordningsförbund kommer genom POINT att erbjuda både direkta insatser till deltagare samt arbeta aktivt med bred attitydpåverkan (till exempel genom olika spridningsevent) som på sikt främjar både tillgänglighet, jämställdhet och mångfald i samhället. En grafisk bilaga som överskådligt beskriver projektet skickas in tillsammans med ansökan.

Effektiv tillämpning av nya projektverktyg skapas, exempelvis genom en manual för introduktion i samverkansaktiviteter med inbyggd effektiv stegförflyttning. Välstrukturerat och i tydliga etapper nyttjas för Sjuhärad nya, eller otillräckligt spridda, metoder som ACT mot psykisk ohälsa och Supported EDucation för stöd till studier. Positiva och inkluderande attityder som förenar människor kring fotboll och föreningsliv ger bred attitydpåverkan i relation till arbetsgivare och medarbetare i såväl offentlig sektor som övrigt näringsliv, vilket ger positiva associationer till och inkludering av kvinnor och män ur den extra utsatta målgruppen på ett sätt som behövs i Sjuhärad.

Projektet beräknas pågå från 2016-02-01 till 2019-01-31 och inleds med en tremånaders analys- och planeringsfas samt avslutas med en tvåmånaders uppföljningsfas. Den deltagarintensiva genomförandefasen däremellan beräknas skapa aktiviteter enskilt och i grupp för 900 deltagare ur målgruppen, anpassat efter varje persons individuella behov och planering.

Metoder som medger en gradvis kompetensförstärkning utvecklas, prövas och befästs inom projekttiden för att därefter långsiktigt kunna nyttjas till målgruppens fördel. Helheten stärker individens tilltro till den egna förmågan och att se sina möjligheter, bygger motivation till kompetensutveckling och studier samt bidrar till utmaning av normer när så är gynnsamt. Samtidigt kommer arbetsgivare att öppna upp sina arbetsplatser och ge stöd så att personer ur målgruppen, oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund involveras och ses som reell kompetens på arbetsmarknaden.

Projektet omfattar strategiska delar som kompetetensutveckling till handledare vid olika företag (i samverkan med andra företagare) och transnationella inslag som gynnar såväl arbetsgivare som deltagare. Jämställdhet hålls tillsammans med övriga horisontella principer levande i projektets alla olika blandgrupper och spridningsarbetet sker under hela projekttiden.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt de 8 kommunerna i Sjuhärad medverkar och medfinansierar i samarbete med IF Elfsborg-Vi tillsammans och efter projekttiden fortlever etablerade goda former för att den gemensamma målgruppen med sammansatta problem ska inkluderas i arbetslivet.