2015/00757 - Fler vägar in

Name:
Fler vägar in
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting
Projektnummer:
2015/00757
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2015-11-16 - 2016-06-30
Total projektbudget:
2 989 045
Beviljat ESF-stöd:
2 207 742
Kontaktperson:
Christin N. Granberg
E-post:
christin.n.granberg@skl.se
Specifikt mål:
1

De framtida kompetensförsörjningsbehoven inom välfärdssektorn kopplas till den potential som finns när rekryteringsbasen breddas. På en inkluderande arbetsmarknad tas erfarenhet och kunskap tillvara så att verksamheterna på bästa sätt utformas utifrån brukarens, kundens, invånarens behov. Förstudien ska inventera och sammanställa kompetensförsörjningsbehoven inom den svenska välfärdssektorn och utifrån det utveckla strategier för att bemöta behoven och på sikt bidra till en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad där allas kompetens och möjligheter tas tillvara oavsett kön, etnicitet eller eventuella funktionsnedsättningar.