2015/00749 - RSFI

Diarienummer:
2015/00749
Namn:
RSFI
Projektnummer:
2015/00749
Projektägare:
Hässleholms kommun, T4vux
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
18 647 719
Beviljat ESF-stöd:
13 211 099
Kontaktperson:
Peter Hillve
E-post:
peter.hillve@hassleholm.se
Stödmottagare postnr:
28180
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Föreliggande ansökan rör ett genomförandeprojekt riktat till migranter som nyligen påbörjat sin etableringsprocess inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Projektet ämnar med utgångspunkt i Public Governance utveckla ett nytt sätt att organisera migranters integrationsprocess. Fokus för utvecklingsarbetet är pedagogiska verktyg för Sfi-undervisning då språket är ett centralt verktyg för såväl social integrering som etablering i relation till arbetsmarknaden. Sfi-undervisningen är idag endast delvis fungerande då en betydande målgrupp överstiger riktmärket för antal timmar Sfi-undervisning samt att det inte utvecklats tillräckliga pedagogiska metoder och verktyg för att individualisera språkundervisningen. För att föra aktuell målgrupp till egenförsörjning samt social inkludering ämnas ett tvärvetenskapligt arbetssätt utvecklas som tillämpas i relation till språkundervisning men även maker spaces samt arbetsplatsförlagda aktiviteter. Projektet syftar till att generera lärande som kan användas för utveckling av nuvarande arbetssätt inom migranters etableringsperiod för att på ett bättre sätt möta målgruppens behov och förutsättningar.