information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00738 - Reboot

Namn:
Reboot
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Vägledningscentrum
Projektnummer:
2015/00738
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2016-01-04 - 2017-12-31
Total projektbudget:
11 428 791
Beviljat ESF-stöd:
7 623 638
Kontaktperson:
Annika Janes
E-post:
annika.janes@malmo.se
Specifikt mål:
3

Bakgrund
Vägledningscentrum (VLC) startade 2010 i Malmö stad med uppdraget att erbjuda professionell, neutral och obunden studie- och yrkesvägledning till vuxna malmöbor. Inom verksamheten fanns även Ungdomsuppföljningen som arbetade med det kommunala informationsansvaret (KIA) enligt Skolagen 29 kap. 9 § för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Från och med 1 januari 2015 övergick informationsansvaret till ett aktivitetsansvar (KAA) för samma målgrupp men med utökat ansvar att erbjuda lämpliga individuella aktiviteter, dokumentera dessa och löpande föra register över ungdomarna. I Malmö stad omfattas ungefär 1200 ungdomar varje läsår av KAA. Statistiken visar att de allra flesta ungdomar som blir aktuella för aktivitetsansvaret har avbrutit en pågående gymnasieutbildning och att en tredjedel har gjort detta i årskurs 3. Situationen är särskilt svår för de ungdomar i Malmö som inte fullföljt gymnasiet. Det framgår av olika nationella och regionala rapporter att Skåne och Blekinge har en markant högre arbetslöshet bland män än bland kvinnor, vilket främst kan förklaras av kvinnors högre studiedeltagande. I maj 2014 var drygt 8 procent av kvinnorna mellan 18-24 år arbetslösa, medan motsvarande värde för män var nästan 12 procent. Unga kvinnor har dock en högre grad av återkommande arbetslöshetsperioder. Bland utrikesfödda ungdomar uppgick arbetslösheten till nästan 15 procent av befolkningen mellan 18-24 år.

Erfarenheterna från ett antal olika samarbetsprojekt såsom Arbetsförmedlingens (AFs) projekt Unga In/UngKomp och VLC:s Drop In for Dropouts ligger till grund för metoderna och aktiviteterna i Reboot. Behovet är stort av att såväl bredda som fördjupa insatserna för att kunna erbjuda fler aktiviteter till fler ungdomar i Malmö.

VLC inom Malmö stad söker tillsammans med AF medel från ESF för att kunna skapa projekt Reboot. Genom Reboot blir det möjligt att stärka det förebyggande arbetet med betydligt fler unga i Malmö som annars riskerar arbetslöshet, passivitet, utanförskap och bidragsberoende Projektets övergripande syfte är att förbättra förutsättningarna för Malmös ungdomar 15-24 år att komma i sysselsättning genom att erbjuda lämpliga individuella aktiviteter. Syftet på deltagarnivå är att den unge ska aktiveras, förberedas och/eller påbörja i första hand studier men annars arbete. Insatserna bygger på väl beprövade metoder som ska leda till att förkorta tiden för ungdomarnas arbetslivsetablering/utbildning och integration i samhället.

Målgrupp
Målgruppen för Reboot är ungdomar, boende i Malmö 15-24 år som varken studerar eller arbetar. Den prioriterade målgruppen är de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Reboot kommer även att skriva in och arbeta med de vuxna som är över 20 år och som är passiva och i behov av olika aktiverande insatser. Remittenter är AF, JobbMalmö, socialtjänsten, andra projekt och samverkansparter. 140 ungdomar kommer maximalt att kunna vara inskrivna i aktiviter samtidigt. Ungdomarnas behov kan delas in i fyra grupper för att belysa den spridning som finns i målgruppen, och utifrån detta kommer de att erbjudas olika former av vägledning och aktiviteter.

Målsättning
Genom medfinansiering av ESF kan Reboot medverka till en ökad sysselsättning och ökat deltagande i utbildning bland unga kvinnor och män, 15-24 år, i Malmö. Reboot kan erbjuda en betydligt större bredd i aktiviteterna och nå fler unga i Malmö som varken studerar eller arbetar. Deltagarna kommer i första hand att motiveras för att återuppta sina studier, vilket är väsentligt för att minska risken för arbetslöshet i framtiden. Inom Reboot kommer pojkar och flickor att erbjudas samma möjligheter till aktiviteter, och en rättvis fördelning av resurser skall råda utifrån individens egna behov.

Förväntade resultat och effekter av projektet
Ett mätbart mål är att ha nått minst 95 procent av alla ungdomar i målgruppen för KAA, dvs c:a 600 ungdomar per år. Ett annat effektmål är att minst 60 procent av de utskrivna ska ha gått vidare till arbete/studier alternativt återupptagit sina studier, och att minst 25 procent ska ha närmat sig arbete/ studier (mäts på aktivitetsnivå). Minst 80 procent av deltagarna ska vara nöjda med insatsen (mäts via nöjdhetsenkäter). Ett jämställdhetsperspektiv ska råda vid utformandet av aktiviteterna, och följas upp både via könsuppdelad statistik och kontroll över hur resurserna används. Uppföljning av deltagarnas yrkes- och studieval ska göras för ökad medvetenhet om könsrollsmönster. Uppföljningar ska ske både på aktivitetsnivå och resultatmässigt (inskrivning, genomförd aktivitet, utskrivning till vad och uppföljning 6 månader efteråt). Se även förtydligande i bilaga 15 som inkommit från projektansökaren på begäran från Svenska ESF-rådet.

Projektorganisation
Sökande är Vägledningscentrum i Malmö stad och Arbetsförmedlingen tillsammans. VLC tillhör Arbetsmarknads-, Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö. Inom VLC finns sedan flera år Ungdomsuppföljningen, med f n en kurator, två studie-och yrkesvägledare (SYV) och en SYV som arbetar i AF:s projekt UngKomp men befinner sig på VLC två dagar/ vecka och arbetar i nära samverkan med Ungdomsuppföljningen. Denna personal kommer att ingå i den nya personalengruppen, och bidra med sin mångåriga erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Bemanningen i Reboot kommer att vara totalt 8 handläggare varav två är kuratorer och två är arbetsförmedlare; dessutom ingår en projektledare, en administratör och en ekonom på 50 procent. Se även förtydligande i bilaga 15 som inkommit från projektansökaren på begäran från Svenska ESF-rådet.

Grunden för verksamheten är det uppsökande arbetet och de individuellt anpassade aktiviteterna. Både AF och Ungdomsuppföljningen har en gedigen erfarenhet av uppsökande arbete och via många olika kanaler når verksamheterna nästan alla ungdomar som tillhör KAA. AF kommer även att rekrytera unga, inskrivna arbetslösa, 18-24 år, som är i behov av Reboots insatser.
Exempel på aktiviteter är; vägledningssamtal, stödsamtal, arbetsmarknad i fokus- program, praktik, grupprogram och individuella program, studiemotiverande program, hälso-och fritidsaktiviteter och föreläsningar. Reboot kommer både att använda den egna personalens kompetens och köpa in extern kompetens.

Samverkan har etablerats med JobbMalmö, PraktikMalmö, ESF-projektet Boost by fc Rosengård 2, UngKomp på AF, Mip/ Miso, och Second Chance School. Samverkan planeras även med det kommande Malmö-övergripande ERUF-projektet " Hållplats Malmö", (ansökan är inlämnad).
En styrgrupp med ansvar för att Reboot utför det verksamheten åtagit sig enligt ESF-ansökan kommer att finnas, och ska träffas minst tre gånger per termin. Projektledaren har ansvar för att löpande rapportera till styrgruppen. Reboot kommer att ligga inom Arbetsmarknads- , Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen och Malmö stad kommer att ha arbetsmiljö- och personalansvar för all personal utom de två arbetsförmedlarna som kommer att vara anställda av Arbetsförmedlingen.

Budget
Den totala beräknade budgeten uppgår till 13 579 443 kronor, för projektperioden 2016-2017. Av Reboots kostnader ligger 9 058 703 kronor som ESF-stöd, avseende analys-och planeringsfasen och genomförandefasen. Projektets parter medfinansierar med totalt 4 520 740 kronor för offentligt bidrag i annat än pengar, offentliga kontanta medel från projektägaren och offentligt finansierad ersättning till deltagare.

Deltagarersättningen för ekonomiskt bistånd i åldersklassen 18-24 år och aktivitetsstöd i åldersklassen 20-24 år beräknas uppgå till 1 450 380 kronor. En projektmedarbetare från AF finansieras som offentligt bidrag i annat än pengar med 1 033 318 kronor, och projektägaren VLC tillför en medfinansiering för två medarbetare med
2 037 042 kronor. Den budgeterade medfinansieringen uppgår till 33,29 procent och ESF-stödet till 66,71 procent.

Projektstart-/ slut
Projektet startar sin planeringsfas den 2:a januari 2016, genomförandefasen startar den 1:a februari 2016 och Reboot löper t o m den 31 december 2017.

Resurser för uppföljning och utvärdering
Det finns redan idag ett datasystem för registrering av alla elever inom Malmö stad som omfattas av KAA. Detta kommer att kompletteras med registrering av alla inskrivnas bakgrundsfakta, inskrivning-/ utskrivning, resultat direkt efter utskrivning och deltagande i aktiviteter. Alla inskrivna kommer att få fylla i en nöjdhetsenkät, och följas upp efter 6 månader. Alla data kommer att könsuppdelas. Projektadministratören kommer att hålla i och sammanställa all statistik och rapportera enligt SCB:s standard och andra rapporteringskrav.
Intervjuundersökningar och andra typer av kvalitativa utvärderingar planeras genomföras i samarbete med kandidater och lärare på Malmö Högskola.