information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00737 - Delta Blekinge

Projektnummer:
2015/00737
Projektägare:
Ronneby kommun, Ronneby kommun
Namn:
Delta Blekinge
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2300
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
7 557 353
Beviljat ESF-stöd:
3 552 189
Kontaktperson:
Carl-Arne Hultberg
E-post:
carl-arne.hultberg@ronneby.se
Stödmottagare postnr:
37280
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Dagligen läser vi i tidningarna om det bristande intresset hos svensk ungdom för matematik, naturvetenskap och teknik, en brist, eller snarare utmaning som av många har målats upp som avgörande för den svenska industrins framtida tillväxt och överlevnad.

För att främja kvalité, resultat och attraktivitet hos högskole- och yrkesförbredandeutbildningar så måste det till en tydligare koppling mellan utbildning och yrkesroller för att dessa ska kunna bidra till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning på sikt. Vi måste även arbeta integrerat med att bryta könsstereotypa och socialekonomiska utbildningsval och därmed bidra till en bättre kompetensförsörjning och attraktivitet oavsett kön och härkomst. För att nå detta måste nya metoder, strukturer och samverkan skapas mellan skola och arbetslivet i regionen.

Den regionala planen för Skåne Blekinge pekar ut förbättrat samverkan mellan utbildning och arbetsliv som en nyckelåtgärd för att förbättra övergången mellan utbildning och arbete. Några av de insatser som prioriteras i planen är bland annat gemensamma insatser för att utveckla skolans innehåll och relevans samt fortbildningen av skolans personal.

Mellan maj 2014 och juli 2015 har Tech Network tillsammans med Blekinges Kommuner, Region Blekinge och representanter från arbetslivet genomför en förstudie kallad "DELTA Blekinge". Förstudien har resulterat i en unik arbetsmodell som förstärker och underlättar samverkan mellan skola och arbetsliv genom att erbjuda ett strukturerat arbetsätt som kombinera en "gränsgångarfunktion" med en "matchmaking" som utgår från skolans behov och kursplaner tillsammans med ett omfattande regionalt kontaktnät med arbetslivet.

Med projektet DELTA Blekinge är tanken att det ska bli lättare för skolan att omvandla matematik, naturvetenskap och tekniska teorier till praktisk förståelse och nytta. I förlängningen skall detta bidra till att utveckla elevernas kunskap tillsammans med deras vilja/intresse, färdighet och förmåga till mer kompletta kompetenser som bättre matchar arbetslivet kompetensbehov. DELTA Blekinge skapar också de bästa förutsättningarna för ett systematiskt utvecklingsarbete som underlättar både dokumentation och spridning av resultat och hjälpmedel genom en tydlig koppling till befintliga nationella läroplaner.

Ronneby Kommun avser därför nu att, tillsammans med övriga kommuner samt parter, starta ett genomförandeprojekt för att vidareutveckla samt tillämpa de resultat och metoder som tagets fram under förstudien.

Mål och syfte med projektet är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling av lärare och studie- och yrkesvägledare (SYV) genom samverkan mellan utbildning och arbetsliv, vilket kommer att underlätta den framtida rekryteringen av personal med rätt kompetens och därmed också långsiktigt ger en bättre produktivitetsutveckling.