2015/00733 - Företagsam framtid

Projektnummer:
2015/00733
Projektägare:
Landstinget i Kalmar län / Ölands folkhögskola, Ölands folkhögskola
Namn:
Företagsam framtid
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
6 113 290
Beviljat ESF-stöd:
4 059 247
Kontaktperson:
Maria Lindmark
E-post:
maria.lindmark@olandsfolkhogskola.se
Stödmottagare postnr:
39126
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109
Utvärderingsrapporter:

Utrikesfödda i Kalmar län har en väldigt låg sysselsättningsgrad, lägre än den genomsnittliga sysselsättningsgraden i riket. För att minska arbetslösheten och höja sysselsättningsgraden bland utrikesfödda behövs det flera olika utvägar. En av dessa utvägar tror vi är ett företagande, det kan vara så så kallat arbetsintegrerat socialt företagande, men det kan även handla om annat företagande. Det finns en stark tro att det i gruppen utlandsfödda finns många individer som har både uppslag till företag som är möjliga att utveckla och drivkraft att med utbildning och stöd kunna utveckla dessa idéer.
Landstinget i Kalmar län vill därför genom sina folkhögskolor, i samverkan med flera andra parter, genomföra ett projekt som handlar om utbildning i företagande. Folkhögskolornas miljö och pedagogik och även vana av att hålla kurser för nyanlända, så kallade etableringskurser utgör en god grund för den tänkta utbildningen. Flera exempel på liknande utbildningar finns både i Sverige och andra länder.
Samverkansparter i projektet är bland annat Coompanion, Samordningsförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen och flera kommuner. Samverkan kommer även att ske med sociala företag, övrigt näringsliv och ideella organisationer. Vi har även influenser från Tiimiakatemia i Finland.
Målgrupp för projektet är utlandsfödda över 18 år. Det kan handla både om personer som varit en kortare tid och personer som varit i Sverige under flera år, men fortfarande befinner sig i arbetslöshet. Eftersom kvinnor är underrepresenterade som företagare rent generellt och ännu mer bland utrikesfödda kommer speciella ansträngningar att göras för att nå kvinnorna. Ett ansökningsförfarande kommer att tillämpas varefter ett urval av deltagare kommer att göras utifrån kompetens, erfarenheter och personliga drivkrafter.
Två utbildningsomgångar kommer att genomföras under projekttiden med vardera 16 deltagare. Under utbildningstiden kommer deltagarna även att praktisera i olika företag, både sociala företag och andra företag, samt eventuellt ges möjlighet att börja pröva sina affärsidéer.
Syftet med projektet är att stärka deltagarnas kompetens och stärka deras position på arbetsmarknaden.
Ett mål med projektet är att etablera en utbildning i företagande på landstingets folkhögskolor och detta koncept ska kunna spridas till fler platser. Ett mål är också att fler utlandsfödda får egen försörjning genom företagande och att det skapas lika villkor för män och kvinnor att starta och driva företag.
Jämställdhets- och tillgänglighetsanalys har utförts och styrgruppen för projektet kommer att följa upp att målen nås. De horisontella principerna Icke-diskriminering, tillgänglighet och hållbar utveckling kommer att tillämpas.