2015/00730 - effektbutiken

Diarienummer:
2015/00730
Namn:
effektbutiken
Projektnummer:
2015/00730
Projektägare:
Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Aktivitetshus Väster, Funktionsstöd
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
8 866 642
Beviljat ESF-stöd:
5 927 642
Kontaktperson:
Lena Malm
E-post:
lena.malm@socialresurs.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40060
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Under 2014 tog Aktivitetshus Väster fram en förstudie, effekt 2013-3050001, för att se över hur verksamheten skulle kunna utvecklas genom att skapa meningsfull sysselsättning med hjälp av Individual Placement and Support (IPS) för unga vuxna och skapa en e-handel.

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, har fem Aktivitetshus som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning i åldern 18-65 år. Aktivitetshusen ligger på Hisingen, två i Nordost, i Centrum och i Väster och är till för de som söker stöd och vägledning till arbete och studier, meningsfull sysselsättning samt social gemenskap, men även för de som vill ha struktur i det vardagliga livet. Det är också en plats för de som vill bryta isolering och komma ut och träffa andra.

Syftet med projektet är att få unga personer 18-35 år med psykisk ohälsa ut i arbete och studier för att få en egen försörjning. Projektet vill utveckla tillämpningen av IPS-metoden i en svensk kontext och i en pedagogisk lärandeprocess. I metoden kommer det också läggas fokus på livsvillkor och hälsa.

Utmärkande för IPS är att deltagaren inte genomför någon för-rehabilitering eller bedömning av sin arbetsförmåga innan arbetssökandet startar. Istället tränas och bedöms deltagarens arbetsförmåga på den arbetsplats där hen skall utföra sitt arbete. Förutom att stödet från arbetsspecialisten samordnas med det psykiatriska teamet, samarbetar arbetsspecialisten även med deltagarens personliga nätverk, arbetsgivare, samt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Social resursförvaltning en stark aktör som processägare för ett omfattande arbete för minska arbetet med att motverka skillnader i livsvillkor och hälsa. Arbetet med att motverka skillnader sker i samverkan med andra regioner och städer, nationellt och transnationellt, och är tydligt kopplat till att motverka de inomregionala skillnaderna kopplat till EU2020-målen.

Projektet främjar transnationalitet genom partnerskap och samverkan kopplat till utvecklandet av IPS-metoden med en partnerorganisation i Storbritannien. Projektet kommer även att fortsätta sitt samarbete med en partnerorganisation i Slovenien och involvera deltagare, vilket gynnar ungas mobilitet.

Social resursförvaltning är aktiva i ett antal olika nätverk med representanter från bland annat myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt med grannkommuner i regionen, chefs- och ledningsgrupper tillsammans med Stadsdelarna i Göteborg. Genom projektet ges därmed möjligheten att tillsammans utveckla användandet av IPS, samt att spridningen sker naturligt i befintliga nätverk. Utvecklingen är strukturförändrande utifrån att implementeringen av den rekommenderade metoden förväntas öka och därmed påverkas befintliga strukturer.

Social resursförvaltning har en tydlig strategi för internationellt utvecklingsarbete där EU-finansierade projekt är en naturlig del vilket stärker möjligheterna till metodutveckling och implementering av projekt. Av tidigare erfarenhet är regelbunden information en nyckel till att hålla liv i ett aktivt ägarskap. Projektet kommer på ett strukturerat sätt informera och engagera såväl chefer som medarbetare.