2015/00718 - Kompetensråd Mat 2016

Diarienummer:
2015/00718
Namn:
Kompetensråd Mat 2016
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00718
Projektägare:
Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2016-02-01 - 2017-02-28
Total projektbudget:
1 198 840
Beviljat ESF-stöd:
1 198 840
Kontaktperson:
Carolina Gunnarsson
E-post:
carolina.gunnarsson@rfkl.se
Stödmottagare postnr:
39127
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118
Utvärderingsrapporter:

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Länet har därför tagit fram en "Livsmedelsstrategi 2016-2025" som ska bidra till att Kalmar län blir en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Denna ansökan innebär att vi söker stöd för att utveckla en av livsmedelsstrategins prioriterade åtgärder, nämligen ett Kompetensråd Mat Kalmar län.

Vi vill under år 2016 ta fram en modell för hur man kan stärka samverkan mellan företag och utbildningsanordnare i en hel bransch och i alla led från produktion till konsument (här livsmedel), för att därigenom kunna höja kvalitet och attraktivitet och bättre kunna möta såväl den enskildes som branschens behov. Målet är att denna modell sedan ska kunna tillämpas såväl i en större geografi som på andra branscher.

Förstudien ska bl a

• Forma ett "Kompetensråd Mat 2016" med företrädare för aktörer, såväl privata om offentliga, i hela kedjan från jord till bord (primärproduktion, förädling, restaurang, storkök, livsmedelshandel) och ta fram en modell för fortsatt arbete efter förstudien.
• Integrera jämställdhetsfrågorna i projektets samtliga aktiviteter och då särskilt hur kvinnor respektive män rekryteras och bemöts på utbildningar och arbetsplatser. Det långsiktiga målet är en jämn könsfördelning på utbildningsprogram och arbetsplatser.
• Utreda utökad samverkan mellan livsmedelsrelaterade utbildningar, samt genomföra gemensamma aktiviteter. Detta innebär bl a att ta fram ett förslag till mat-college eller utökad samverkan i annan form, att få till ett samarbete mellan existerande programråd/ledningsgrupper, att titta på förutsättningarna för gemensamma/nya YH-utbildningar samt att ta fram ett förslag till samarbetsmodell för livslångt lärande.