information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00714 - Ljungnäsvillan

Projektnummer:
2015/00714
Projektägare:
Kalmar kommun, Kalmar kommun/kommunledningskontoret/Arbete & Välfärd/Flykting & Integration/Ljungnäsvillan
Namn:
Ljungnäsvillan
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
11 991 298
Beviljat ESF-stöd:
5 146 105
Kontaktperson:
Elisabeth Stake
E-post:
eli.sta@hotmail.com
Stödmottagare postnr:
39126
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109
Utvärderingsrapporter:

Bakgrunden till ESF-ansökan Projekt Ljungnäsvillan är att implementera och utveckla en metod för arbetsprövning och kompetensutveckling i en miljö för service- och tjänsteproduktion för målgruppen nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor och män. Syftet är att målgruppen genom vår arbetsmetod ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer att öka anställningsbarheten hos en grupp som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus ska vara att individanpassa insatser och öka samverkan för att stärka, behålla och utveckla arbetskraften i linje med regionens behov och prioriteringar i den regionala handlingsplanen.

Projektägare är DEL-TA produktion AB. Företaget har funnits som aktiebolag sedan 1997 och är ett samhällsnyttigt företag som av Tillväxtverket klassats som ett arbetsintegrerat, socialt företag. DEL-TA har som verksamhetsidé att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Vi kan idag erbjuda arbetsträning, kompetensutveckling och referenser i en industriell miljö men saknar motsvarande inom tjänste- och servicenäringen. Den näring som vår region har behov att utveckla.
Den kompetens och erfarenhet vi har av att jobba med människor som står långt från arbetsmarknaden är en stor tillgång i projekt Ljungnäsvillan.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det två viktiga områden som vårt projekt ska målsätta: dels att projektet i sin helhet skapar ökade möjligheter till arbete för nyanlända, långtidsarbetslösa och utrikesfödda kvinnor och män, dels att minska differensen i sysselsättningsfrekvens mellan kvinnor och män.
I projektet kommer vi att arbeta med mätbara jämställdhets- och tillgänglighetsmål samt ta fram indikatorer för att mäta hur vi klarar måluppfyllelsen.

Målgruppen i projektet kommer under sin praktik på Ljungnäsvillan praktiskt lära sig och skaffa erfarenheter inom ett eller flera av de verksamhetsområden vi ska utveckla. Praktisk språkträning kommer att integreras med yrkespraktik.
De verksamhetsområden vi kommer att utveckla på Ljungnäsvillan är Restaurang/Café, Ekologisk odling, Fastighetsskötsel samt Konferens- och uthyrningsverksamhet.
Parallellt med praktiken kommer varje deltagare att tillsammans med en matchningshandledare jobba med en individuell utvecklingsplan. Målet är att samtliga deltagare som fullföljer sin praktik i projektet ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Vi räknar med att ca 60 deltagare kommer att fullfölja projektet.

För att nå målen kommer vi ha en fördjupad och strukturerad samverkan med Arbetsförmedlingen, berörda förvaltningar inom Kalmar kommun, SFI och Kunskapsnavet. En viktig samverkanspartner blir även Kalmar Arbetsgivarring.

Vår målsättning är att efter genomfört projekt ska Ljungnäsvillan integreras i DEL-TA:s verksamhet, i syfte att bredda utbudet av praktikplatser inom service och tjänster för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.