2015/00712 - Vårdintegrerad SFI

Name:
Vårdintegrerad SFI
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Miroi AB, Miroi Nässjö
Projektnummer:
2015/00712
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-11-30
Total projektbudget:
10 807 570
Beviljat ESF-stöd:
7 196 324
Kontaktperson:
Ingrid Malm
E-post:
ingrid.malm@miroi.se
Specifikt mål:
2.3

Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och brett marknadsföra en ny modell för yrkesintegrerad SFI-undervisning med vårdinriktning. Det övergripande syftet är att ta fram ett arbetssätt som reducerar utanförskap och främjar integration av utrikes födda. Undervisningen i svenska språket skall vara helt integrerad med vård/omsorgsutbildningen och flexibel med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och vårdgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med fokus på jämställdhet och minst hälften av deltagarna skall vara män.