2015/00704 - College Väst

Projektnummer:
2015/00704
Projektägare:
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), GR Utbildning
Namn:
College Väst
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2016-04-01 - 2018-03-31
Total projektbudget:
6 748 881
Beviljat ESF-stöd:
6 748 881
Kontaktperson:
Christel Bäckström
E-post:
christel.backstrom@grkom.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är projektägare för College Väst som är ett övergripande paraplyprojekt. College Väst rymmer tre delprojekt, alla med syfte att skapa bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv för en ökad och mer jämlik sysselsättning vilket ska ske genom ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår under 24 månader med start i april 2016 till 2018. GR kommer inom ramen för projektet att samverkan med Region Halland, VGR och övriga kommunalförbund inom Västra Götaland i syftet att förstärka samverkansstrukturer i Västsverige.

I en tid då antalet utbildningsvägar och studieinriktningar efter gymnasieskolan ökar samtidigt som samhället brottas med ungdomsarbetslöshet, integrationsfrågor och en matchningsproblematik mellan utbildning och arbetstillfälle har behovet av ett långsiktigt och strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och andra frågor i gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv blivit alltmer tydliga. Kompetensförsörjningen begränsas av könsstereotypa utbildnings- och yrkesval samt en utbredd otillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar och/eller annat modersmål än svenska, både inom utbildning och på arbetsmarknaden. Det finns stor potential att bryta dessa strukturer och på så vis bredda möjligheterna för rekrytering. Det är en vinst för enskilda individer, utbildningslandskapet, arbetslivet som för samhället i stort. Projektets problemanalys sammanfattas till följande tre delar, det är för svag koppling och samverkan mellan utbildning och arbetsliv, det finns otillräckliga kunskaper och strategier för en jämställd, tillgänglig och inkluderade arbetsmarknad dessutom finns det bristande strategiska samverkansstrukturer runt kompetensförsörjningsfrågor.

Projektet College Väst kommer att möta dessa utmaningar med utgångspunkt i ESF horisontella principer och de långsiktiga projektmålen kan sammanfattas till:
- Förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov
- Utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck.

Projektet College Väst ska möta behov och mål i projektet genom att organisera sig som ett paraplyprojekt med tre delprojekt.
Delprojekt 1, Teknikcollege i GR
Delprojekt 2, Vård- och omsorgscollege i GR
Delprojekt 3, Livsmedel och Gröna näringar i GR och Halland

Två delprojekt har avsikt att utveckla det arbetsförlagda lärandet, stärka, vidareutveckla och säkra återcertifiering av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege i GR. Det tredje delprojektet ska undersöka förutsättningar för nya samverkansformer mellan utbildning och arbetsliv inom området Livsmedel och Gröna näringar. I det tredje delprojektet sker ett nära samarbete mellan GR och Region Halland. Varje branschcollege har sina specifika utmaningar och sin logik. Genom ett paraplyprojekt skapas förutsättningar att kunna stärka de olika collegens branschspecifika utmaningar och samtidigt stärka och utveckla gemensamma strategiska samverkansstrukturer. ESF horisontella principer kommer att genomsyra projektet.

Projektets huvudmål handlar om att:
1.Vidareutveckla det arbetsförlagda lärandet, kvalitetssäkra och säkra återcertifiering av befintliga college genom samverkan.

2.Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och Gröna näringar.

3.Förstärka strategiska samverkansstrukturer.


Det förväntade projektresultat av College Väst är:
1.Det arbetsförlagda lärandet är vidareutvecklat samt återcertifiering är säkrad med förstärkt koppling och kvalitetssäkring mellan utbildning mellan arbetsliv inom ramen GR befintliga collegeverksamheter.

2.En kvalificerad kartläggning är genomförd och möjliga vägar för samverkansformer inom området Livsmedel och Gröna näringar är identifierade.

3.Förstärkta och utvecklade strategiska samverkansstruktur inom ramen för collegefrågorna i Västsverige samt ökad kunskap för mångfald och jämlikhet inom collegeverksamheterna sett utifrån ett jämställdhe tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv.


På sikt förväntas effekterna av ESF projektet College Väst leda till att utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov är förstärka. Könsstereotypa yrkes- och utbildningsval ska också kunna utsättas för förändringstryck med stöd i den kunskap och strategiska samverkansstrukturer som projekt utvecklat vilket innebär att arbetslivets rekryteringsbas breddas sett utifrån jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv.

Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige vars uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. De tretton medlemskommunerna är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Tillsammans har GRs kommuner cirka 940 000 invånare och representerar såväl storstad som småstad och landsbygd. GR utgör ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland.