information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00699 - ECOudden

Projektnummer:
2015/00699
Projektägare:
Kalmar kommun, Socialförvaltningen/Resurshuset
Namn:
ECOudden
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2016-03-01 - 2018-11-30
Total projektbudget:
10 923 506
Beviljat ESF-stöd:
4 508 054
Kontaktperson:
Erik Sjöberg
E-post:
erik.sjoberg@kalmar.se
Stödmottagare postnr:
39126
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109
Utvärderingsrapporter:

Kalmar kommun har en vilja att bryta utanförskapet för en speciell målgrupp som inte har kommit vidare i arbete eller studier utan stannar kvar i ett långvarigt försörjningsstöd. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor med invandrarbakgrund som har försörjningsstöd, och/eller aktivitetsstöd. Även kvinnor i slutet på etableringsfasen med etableringsstöd är aktuella. Vi har också för avsikt att rekrytera män med samma bakgrund som ovan men senare i processen eftersom vi räknar med att det sociala företaget är könsneutralt. Varför vi väljer att rekrytera enbart kvinnor i början av projektet beror på de faktorer som kommit fram i förstudien. Rekrytering sker via handläggare på socialförvaltningen, arbetsförmedling, invandrarservice eller via någon annan myndighet inom Småland och Öarna och vid ett stort intresse prioriteras deltagarna i arbetsgruppen.

Projektägare är Kalmar kommun som kommer att ha ett fördjupat samarbete med arbetsförmedling i styrgrupp, arbetsgrupp och på individnivå med deltagarnas handläggare. Även en samverkan med näringsliv, ideella organisationer, övriga myndigheter, närliggande kommunerna Torsås och Mörbylånga samt ekologiska lantbruk i Småland och Öarna.

Den övergripande visionen är att förbereda för att starta ett arbetsrelaterat Eco-socialt företag som är en egenfinansierad verksamhet 2018.

Det finns även möjlighet för deltagare att gå vidare mot den ordinarie arbetsmarknaden antingen direkt eller till projekt/verksamheter med en målgrupp som står närmare arbetsmarknaden än projekt ECOuddens målgrupp gör vid rekryteringen.

Vi ämnar också inspirera, med stöd från Kunskapsnavet, till studier. I första hand svenska på grundskolenivå för att därefter kunna gå vidare till en yrkesutbildning.

Vi har gjort en förstudie, Språk och Arbete med projektnummer 2013–3030013, medfinansierat av ESF i slutet av utlysning 2007-2013. Resultatet av förstudien visade på vikten av en metod för denna specifika målgrupp som skiljer sig från andra metoder som finns implementerade i Kalmar kommun idag.

Vi räknar med att cirka 60 deltagare kommer att fullfölja projektet och närma sig arbetsmarknaden som delägare i ett socialt företag, specifik kompetensutbildning inom valt yrkesområde eller genom studier på gymnasienivå.

Jämställdhets- och tillgänglighetsanalys har utförts och projektet följer kontinuerligt upp att målen som sätts upp under planeringen antingen nås eller revideras.

Målet med projektet är att stärka individens ställning på arbetsmarknaden samt utveckla en metod som är hållbar för målgruppen såväl i kommunen, i regionen samt nationellt. Vi vill uppmuntra och tillvarata de erfarenheter och kunskaper som deltagarna har från sina respektive hemländer för att utöka arbetsmarknaden med nya infallsvinklingar än den traditionella svenska har.
De horisontella principerna, icke-diskriminering, tillgänglighet och hållbar utveckling finns beskrivet under genomförandet samt i bilaga 2.