information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00678 - Ung Horisont

Projektnummer:
2015/00678
Projektägare:
Karlstads kommun, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Namn:
Ung Horisont
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2016-01-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
12 851 062
Beviljat ESF-stöd:
4 285 713
Kontaktperson:
Cecilia Cekestrand
E-post:
cecilia.cekestrand@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Värmland tillhör ett av de områden i EU som har hög ungdomsarbetslöshet och ett högt antal unga som inte fullföljer en gymnasieutbildning. Siffror från 2012 visar att i Karlstad kommun saknar ca 9% behörighet till gymnasiet och cirka 21% fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom fyra år. Forskning visar att en gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Låg utbildningsnivå och arbetslöshet är även starkt sammankopplat med ohälsa. Statistik visar att utbildnings- och arbetsmarknaden är könssegregerad och att faktorer som kön, utländsk bakgrund och funktionsnedsättning påverkar möjligheter till studier och arbete.

Gymnasieförvaltningen i Karlstads kommun bedriver en verksamhet vid namn Horisont som riktar sig till unga Karlstadsbor i åldern 15-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och varken arbetar eller studerar. Många befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap och psykisk ohälsa är mycket vanligt. Verksamheten arbetar utifrån hälsa, studie och arbete, i nämnd ordning, med en hög grad av delaktighet, inflytande och fokus på jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.

I Karlstads kommun finns knappt 500 folkbokförda ungdomar i gymnasieålder som inte går i skolan och inte kommer fullfölja en gymnasieutbildning och därmed befinner sig inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån kommunens utökade uppdrag gällande aktivitetsansvaret 2015, i kombination med ett nytt datasystem för identifiering av målgruppen, ser man att målgruppen är mycket större än man tidigare trott och att befintliga resurser inte räcker till.

Det sökta projektet, Ung Horisont, utgår från den befintliga Horisont-verksamheten och dess beprövade metoder. Målgruppens omfattning och behov innebär dock att ordentliga krafttag, och en resursförstärkning, behövs för att klara av att erbjuda unga flickor och pojkar, kvinnor och män i åldern 15-20 år kvalitativa och individuellt anpassade insatser och aktiviteter till målgruppen. Ungdomarna kommer få bättre hälsa och personlig utveckling, ökad kunskap om studier, arbete och samhälle - oavsett kön, funktionsförmåga eller bakgrund. Detta kommer leda till ökad inkludering, bättre livskvalitet och minskad ungdomsarbetslöshet. Projektets främsta syfte är att, om möjligt, motivera deltagarna till att återuppta sina studier. Om detta inte är möjligt behöver målgruppen få stöd och verktyg att närma sig arbetsmarknaden och bli inskrivna på Arbetsförmedlingen.