information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00665 - Plug in

Projektnummer:
2015/00665
Projektägare:
SKL, Sveriges kommuner och landsting
Namn:
Plug in
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2015-03-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
157 547 528
Beviljat ESF-stöd:
73 563 014
Kontaktperson:
Gunnar Anderzon
E-post:
gunnar.anderzon@skl.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Plug In 2.0 vill fortsätta att utveckla framgångsrika strategier för att minska tidiga skolavbrott i Sverige. Utifrån tidigare erfarenheter kan det konstateras att det är viktigt att:
• Öka fokus på jämställdhetsintegrering
• Möjliggöra för fler kommuner att skapa ytterligare kunskapsgenerering och erfarenhetsutbyte
• Genom arbetet i Pluginnovation förbättra utvärderingen av resultat, samt säkerställandet att insatser vilar på en vetenskaplig grund
• Utveckla arbetet kring systemförändringar, inom både Sverige och EU
För att lyckas med detta vill Plug In 2.0 bygga vidare på den framgångsrika projektarkitekturen med flernivåstyrning. Där tre nivåer- nationell (SKL), Regionala delprojekt (regionala aktörer) och lokala verkstäder (skolor/kommuner) möjliggör insatser och skapandet av resultat på flera olika nivåer
Plug In 2.0 syftar till att stärka och höja kvaliteten i befintliga och redan utvecklade insatser samt skala upp alternativt sprida dem till nya verkstäder.
Och dess Projektmålet är att skapa insatser riktade till 3000 unga kvinnor och män som inte fullföljer gymnasieskolan eller lämnar den utan fullständiga betyg.
De målgrupperna som är aktuella i projektet är:
Målgrupp 1
Unga kvinnor och män i gymnasieskolan som riskerar att avbryta sina studier. Avbrottsrisken definieras utifrån olika faktorer som genom forskning, statistik samt Pluginnovations arbete visat sig kunna vara indikatorer för ökad avbrottsrisk.

Målgrupp 2
Unga kvinnor och män som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, d.v.s. ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Målgrupp 3
Nyanlända unga kvinnor och män, 15-24 år, med behov av stöd för att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen.