2015/00646 - Ung i Gävleborg

Projektnummer:
2015/00646
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och kompetens
Namn:
Ung i Gävleborg
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1236
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
68 320 536
Beviljat ESF-stöd:
45 511 728
Kontaktperson:
Gabriella Eklund
E-post:
gabriella.eklund@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80187
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Syftet med projektet är att rusta fler unga för dagens arbetsmarknad genom målgruppsanpassade aktiviteter och individuellt stöd. Målet är att deltagare genom projektet kommer i studier, jobb, praktik, lärlingsplats eller företagande och långsiktigt därigenom minska utanförskapet för unga kvinnor och män i Gävleborg. En särskild vikt läggs vid att få unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg att återuppta studier.

Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (15-29 år) är heterogen och det finns inte ett facit som fungerar för alla. Därför ska projektets insatser inledas med en individuell plan där deltagaren får vara delaktig och forma sin väg mot sysselsättning. Deltagares tidigare erfarenheter och förutsättningar utifrån kön, hälsa, social bakgrund och etnicitet ska vara grunden för formandet av aktiviteter och projektet ska hjälpa till att bryta stereotypa tankemönster under processen.

Ung i Gävleborg består av tio delprojekt, tio kommuner), vars verksamhet och insatser bygger på beprövade metoder och befintliga verksamheter. Under förlängningsperioden 1 augusti 2018 - 30 juni 2019 består projektet av åtta delprojekt, åtta kommuner. Projektet tillämpar ett salutogent förhållningssätt och använder sig av insatser som för individen möjliggör ökad empowerment, bättre rutiner, stöd vid eventuella funktionshinder, bättre kunskap om sig själv och omgivande samhälle, kunskap om arbetsmarknaden och dess villkor samt motivation och verktyg att ta sig till nästa steg i sin utveckling mot arbete.

Projektägare är Region Gävleborg som samordnar de tio delprojekten och möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna under projekttiden.