2015/00643 - Värmlandsmodellen

Diarienummer:
2015/00643
Namn:
Värmlandsmodellen
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00643
Projektägare:
Filipstads kommun, Arbetsmarknad och integrationsenheten
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
55 150 451
Beviljat ESF-stöd:
26 109 689
Kontaktperson:
Jim Frölander
E-post:
jim.frolander@filipstad.se
Stödmottagare postnr:
68227
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Bakgrund
Projektet har sitt ursprung i det faktum att endast 7% ( riksgenomsnitt, Värmland har ännu lägre) av de som avslutat Etablerings reformen har lyckats få ett arbete eller gått vidare mot reguljär utbildning. Detta misslyckande ger att de kommuner som har ett stort mottagande får många människor som uppbär försörjningsstöd och hamnar i utanförskap. Många av de som avslutat etableringen har mycket bristfälliga kunskaper i det Svenska språket då de ofta inte har lyckats klarat grundläggande SFI. Det höga tryck som alla system inom flyktingmottagandet varit och är utsatt för i orter med många flyktingförläggningar. Har gjort att de insatser som gjorts mot individerna i reformen inte varit tillräckliga och många individer har därför inte tillgodogjort sig det som är nödvändigt, för att kunna integreras i Sverige. Detta gäller inte minst kvinnor och personer med behov av extra stöd, dessa grupper har i hög grad ramlat mellan systemens stolar. Med en snabbt ökande anhöriginvandring ser kommunen att antalet kvinnor och barn ökar snabbt och andelen av de i utanförskap snabbt ökar och därmed belastningen på alla välfärdssystem. Då många av de som befinner sig i utanförskapet av Arbetsförmedlingen bedöms att de inte står till arbetsmarknadens förfogande finns det ingen aktör i samhället som hjälper dessa människor att bryta utanförskapet. Till denna bild kan man addera de individer som just nu är inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen, dessa individer har liknande problematik och inflödet mot det totala utanförskapet ökar hela tiden.
Samtidigt säger statistiken på riksnivå att mer än 30% av kvinnorna som finns eller har avslutat etableringen aldrig har deltagit i SFI. Ett stort antal människor har mycket små möjligheter att integreras i samhället då de ej har språket och inte ens är inskrivna på arbetsförmedlingen.
Över 90% av de som avslutat etableringsreformen uppbär försörjningsstöd i någon form
Ide
Kommunerna har inlett ett arbeta med att hitta vägar och metoder för att bryta utvecklingen mot det snabbt ökande utanförskapet. Detta arbete innebär att exempelvis Filipstads kommun bl.a. har skapat en ny Arbetsmarknads och integrationsenhet som har till uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla kommunens förhållningssätt och interna processer i arbetet med integration. Kommunen vill skapa förutsättningar för att ge de individer möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom att skapa arenor inom kommunen som kan hantera de behov som finns i målgruppen. Kommunens samtliga förvaltningar behöver skapa arbetsätt och metoder för att effektivt kunna samarbeta och leverera resultat. Detta arbete behöver göras med flera kommuner med likartade eller olikartade utmaningar för att kunna skapa verkningsfulla och fungerande processer som kan skalas ut till en bred skara kommuner.
Syfte
Projektets syfte är att skapa metoder och verktyg som ger kommunen möjlighet att samla sina resurser för att bryta utanförskapet för de immigranter som är allra längst från arbetsmarkanden.
Mål
Att skapa fungerande metoder och system för ändamålet samt implementera dessa i kommunen.
Att 70% av deltagarna på ett mätbart sätt förbättrat sina förutsättningar för integration.
Att 20% når arbetsmarknaden eller det reguljära utbildningsystemet, främst den kommunala vuxenutbildningen.
Att skapa förutsättningar för att sprida och skala upp metoden
Genomförande
Projektet arbetar under genomförandet med att få de som deltar i projektet att gå från passivitet till aktivitet. Genom att erbjuda deltagarna reella möjligheter att bryta utanförskapet genom praktik, utbildning och språkinlärning med aktivt stöd och matchning. För att göra detta behövs ett antal arenor och resurser som dels arbetar med det praktiska arbetet men också med att sätta upp system och metoder som gör att kommunen kan samverka internt och externt på ett effektivt sätt.
Ett exempel är att skapa en kombinerad praktik/utbildning och språkinlärning riktad mot de, främst kvinnor som kan tänka sig att arbeta inom vården. Filipstads kommun har ett behov av cirka 30 undersköterskor om 2-3 år varför detta kan vara en utmärkt väg för ett antal inom gruppen. På samma sätt behöver ett antal andra liknande insatser göras inom andra yrkesområden. Det är också centralt att hitta nya metoder att förbättra språkinlärningen bl.a genom att ha en integrerad språkinlärning under praktikperioder. Projektet arbetar med tydliga mål för varje individ med ett långsiktigt perspektiv. Detta för att all erfarenhet visar att det är endast genom ett metodiskt arbete man kan nå resultat med denna målgrupp. Kommunen har ett stort antal yrkeskategorier anställda och dessa kommer att användas för att göra yrkeskompetens bedömningar och komplettera de valideringar som inte är gjorda. I genomförandet ingår som en viktig del att ta fram och dokumentera processer samt sprida dessa till andra kommuner med liknande problematik.