information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00524 - Kompetens för arbete

Namn:
Kompetens för arbete
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Trygghetsfonden TSL, Trygghetsfonden TSL
Projektnummer:
2015/00524
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-15 - 2016-05-15
Total projektbudget:
1 579 768
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
1 184 868
Kontaktperson:
Caroline Söder
E-post:
caroline.soder@tsl.se
Specifikt mål:
1.1

Med en allt snabbare omställningstakt orsakade av både konjunkturella och strukturella skäl är omställningsförmågan avgörande på både samhälls-, företags- och individnivå. Tillräcklig (yrkes)kompetens hos medarbetarna är en avgörande konkurrensfaktor för företag i de flesta branscher. Den enskilde individen behöver motsvara de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att antingen vara anställningsbar eller för att inom ramen för en anställning avancera och utvecklas i sin yrkesroll. En snabb omställningstakt med ökade krav på kvalifikationer i arbetslivet ställer också allt högre krav på en väl fungerande matchning mellan arbetssökandes kompetensnivå och arbetsmarknadens kompetenskrav. Brister i matchningen leder till stora merkostnader för såväl individ, företag som samhälle. Det är därför av största vikt att vidareutveckla de strukturer vi har idag för att klara den rörlighet som krävs både inom företag men även mellan företag. Möjliggörande strukturer är viktiga oavsett om det ur individens perspektiv innebär en frivillig eller ofrivillig rörlighet. Att klara matchningen mellan behov och efterfrågan på arbetsmarknaden innebär att hantera den kontinuerliga kompetensutvecklingen för individen. Behovet av att utveckla omställningsarbetet så att det ännu bättre än idag stärker förutsättningarna för en effektiv omställning och förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden mycket stort.
Trygghetsfonden TSL (TSL) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet byggt på Trygghetsavtalet tecknat mellan Svenskt Näringsliv och LO. TSLs trygghetsavtal omfattar 100 000 företag med 900 000 anställda. De branscher som omfattas av TSLs omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare.
Omställningstakten för kollektivanställda arbetare inom privat näringsliv är den högsta relaterat till antalet anställda inom respektive bransch. Varje år sägs cirka 22 000 tillsvidareanställda som varit anställda minst 12 månader upp vilket totalt innebär cirka 2,3 % av totala antalet anställda. Det övergripande problemet är att det trots omställningsstöd för individer under uppsägningstid idag kvarstår 22 % i längre arbetslöshet (mer än 12 månader). Dessa individer står med andra ord långt ifrån arbetsmarknaden redan som anställda vilket försvårar både omställning och rörlighet.
En viktig orsak till att dessa problem finns inom omställningssystemets processer är att det på strukturell och nationell nivå saknas överblick av och tydliga modeller för, hur validering av yrkeskompetens kopplat till arbetsmarknadens/branschernas krav på kompetens kan användas kopplat till omställning och rörlighet vilket även försvårar omsättningen av processerna genomförda på individuell nivå inom TSL. Dessutom saknas resurser för kompetensutveckling inom systemet. Genom att åstadkomma en utveckling inom dessa områden är vi övertygade om att vi kan stärka enskilda individers möjligheter till omställning och rörlighet.
Målsättningen för detta projekt är att det inom ramen för TSLs omställningssystem utvecklas ett förslag till en infrastruktur/arbetsmodell som kan stärka TSL-systemets kapacitet att identifiera företagens kompetensbehov och genom kompetenskartläggning, validering och utbildning för individen stärka TSL-systemets kapacitet att matcha TSLs deltagares profiler med företagens behov.
Det långsiktiga målet vid en realisering är att modellens utformning skall stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete genom en mer effektiv koppling mellan individens kompetens och företagens behov. På övergripande nivå kan projektet bidra till erfarenheter som stärker kunskaper kring faktorer som påverkar rörlighet och omställning som kan bli ett bidrag i policyarbetet på nationell nivå. Genom projektet önskar vi långsiktigt utveckla och förstärka kapaciteten för omställningsarbetet inom ramen för omställningsavtalen i syfte att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsliv.