2015/00444 - Vidareutveckling av Grön Kraft

Diarienummer:
2015/00444
Namn:
Vidareutveckling av Grön Kraft
Projektnummer:
2015/00444
Projektägare:
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling, Hedemora-Garpenbergs församling
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
10 654 023
Beviljat ESF-stöd:
4 968 385
Kontaktperson:
Annika Ruth
E-post:
annika.ruth@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
77630
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Hedemora-Garpenbergs församling har genom det ESF-stödda projektet Aktör för välfärd (2012-2014) genomfört kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och omvärldsanalys för att utveckla nya verksamheter inom den sociala ekonomin. Detta utmynnade i en pilotverksamhet kallad Grön kraft i samverkan mellan församlingen och Södra Dalarnas Samordningsförbund med stöd från Södra Dalarnas Sparbank. Syftet med projektet är att låta personer med psykisk ohälsa/och eller komplex problematik komma ett steg närmare ett friskare liv, genom att i grupp vistas i naturmiljö och genomföra dagsprogram med varierande innehåll.
Nu vill Hedmora-Garpenbergs församling tillsammans med samverkande offentliga aktörer gå vidare för att utveckla Grön kraft i full skala och samtidigt fullt ut involvera församlingens olika verksamheter som rehabiliterande miljöer. Huvudtanken är att kombinera Grön rehabilitering i skogen med social träning och arbetsträning inom församlingens verksamhet och därvid utnyttja den bredd av professioner och sysslor som församlingen erbjuder. Även vissa utslussande insatser planeras ingå i projektet.
Ett ofta rapporterat problem vid arbetsinriktad rehabilitering är att processens olika skeden varit skilda åt i tid och rum och att deltagarna i rehabilitering tvingats byta både arbetsmetod och kontaktpersoner under processen. Vidareutveckling av Grön kraft spänner över hela processen och använder sig av en genomgående metod stor utvecklingspotential och stor igenkänningsfaktor. Genom att kombinera naturen och församlingen som två fokusplatser under hela processen kombineras naturvistelsens rogivande och läkande egenskaper med de nödvändiga utmaningar som den sociala arenan ställer den enskilde inför. Trygghet och kontinuitet eftersträvas i båda miljöerna – men det ska finnas en tydlig riktning i processen, mot ökat självförtroende, ökad livskvalitet, ökad förmåga att interagera med andra människor och en ökad förmåga att se, uppskatta och utnyttja de egna förmågorna i förändringsprocessen.
Projektet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen i Avesta-Hedemora, Hedemora kommuns socialförsäkringskontor och arbetsmarknadsenhet samt Landstinget Dalarna och Västerås stift.
Ett projektmål är att 70 personer ska genomgå en rehabiliteringsperiod på minst 16 veckor och att 70 % går vidare till arbete, studier eller extern praktik. Ytterligare ett projektmål är att Hedemora-Garpenbergs församling ska skapa en modell som går att sprida till andra församlingar.
Ett långsiktigt lokalt mål är att den verksamhet som byggs upp ska kunna tas över och drivas på affärsmässiga grunder av ett planerat socialt företag i samverkan med församlingen.