2015/00428 - Famnas kompetensforum i eHälsa

Projektnummer:
2015/00428
Projektägare:
Famna, Famna
Namn:
Famnas kompetensforum i eHälsa
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
1367
Projektperiod:
2015-12-01 - 2018-11-30
Total projektbudget:
27 153 760
Beviljat ESF-stöd:
12 758 490
Kontaktperson:
Viktoria Loo Skyman
E-post:
viktoria.loo@famna.org
Stödmottagare postnr:
10326
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Famnas kompetensforum i eHälsa
Famnas kompetensforum i eHälsa syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv med anställningsbarhet för redan anställda, hög kompetens för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt generera de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Genom att ge eHälsocoacherna grundläggande kunskap kring jämställdhet kommer projektet att stödja verksamheterna i arbetet med att integrera jämställdhetsfrågor i det fortlöpande kompetensutvecklingsarbetet.
Idéburna utförare står för en betydande del av den kvinnodominerade vården och omsorgen. Inom Stockholmsområdet arbetar idag över 3000 medarbetare inom den idéburna välfärdssektorn. I takt med den tekniska och demografiska utvecklingen ökar kraven på nya kompetenser både för anställda och verksamheter samtidigt som det ofta saknas befintliga strukturer och resurser för kompetensutveckling inom den idéburna sektorn på motsvarande sätt som för övrig offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Målsättningen är att tillgodose dessa medarbetares behov av kompetensutveckling, förebygga en inlåsningseffekt i ideella verksamheter och öka rörligheten på arbetsmarknaden.
Satsningarna i projektet verkar på tre systemnivåerna; anställda medarbetare, arbetsorganisation och hållbart arbetsplatslärande i den idéburna sektorn. Under hela projektets gång finns ett fokus på de horisontella principerna för att öka kunskapen och medvetenheten om hur vi genom reflektion, i dialog och med hjälp av olika verktyg kan arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering i de idéburna verksamheterna.
Bland de 11 medverkande medlemsorganisationerna kommer det att utses totalt 17 eHälsocoacher bland redan anställda medarbetare. Målsättningen är att andelen kvinnor respektive män bland eHälsocoacherna är i proportion till den totala andelen anställda kvinnor respektive män. Genom att inhämta extern kompetens och med stöd av projektledaren kommer eHälsocoacherna att genomföra arbetsplatsförlagd kompetensutveckling kring digitala arbetssätt utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. eHälsocoacherna kommer tillsammans att utbilda ca 1500 medarbetare inom den idéburna välfärdssektorn, genomföra 17 konkreta verksamhetsförbättringar och bidra till en hållbar struktur för fortsatt arbetsplatslärande. För att lyckas nå ut till den stora andelen medarbetare och rikta utbildningsinsatserna rätt är det av stor vikt att i planeringsfasen utreda och analysera de faktiska utbildningsbehoven kring digitala arbetssätt. En annan kritisk faktor för att lyckas är att tidigt informera, förankra och skapa förutsättningar för delaktighet inför det kommande genomförandet. En extern utvärdering spelar därför en viktig roll både för projektets egna lärande och för att sprida lärdomar till andra aktörer.
Genom nätverk och strukturer för arbetsplatslärande blir Famnas kompetensforum i eHälsa en del av en långsiktig satsning för att medarbetare i den idéburna sektorn ska kunna fortsätta inhämta och utveckla ny kunskap i samspel med arbetsmarknadens utveckling.