information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00399 - Kompetens för alla KOFA

Namn:
Kompetens för alla KOFA
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Piteå kommun Samhällsbyggnad, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2015/00399
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
22 930 091
Beviljat ESF-stöd:
10 686 438
Kontaktperson:
Ylva Lindström
E-post:
ylva.lindstrom@pitea.se
Specifikt mål:
2.1

Piteå kommun kommer att vara projektägare och projektet kommer att genomföras i samarbete med Älvsbyn, Arvidsjaur och Skellefteå.
Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning och nyanlända invandrare är hög. Samtidigt som det är brist på arbetskraft med nödvändig kompetens i vissa branscher. Projektets utgångspunkt är att öka andelen sysselsatta bland nyanlända invandrare samt personer med funktionsnedsättning med strävan att den ska vara på samma nivå som för hela arbetskraften.
Övre Norrland har en starkt segregerad arbetsmarknad, där kvinnor och män återfinns inom olika branscher och sektorer samt att könssegregeringen på arbetsmarknaden existerar både horisontellt och vertikalt. En viktig del för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad är att hitta metoder för att göra arbetsplatser mer attraktiva för både kvinnor och män. Arbetsplatserna ska också tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
En fortsatt hög arbetslöshet leder till befolkningsminskning vilket leder till större försörjningsbörda för de som är kvar i och med den åldrande befolkningen. För individerna ur målgrupperna leder arbetslösheten till utanförskap och ökad ohälsa. Det i sin tur får samhällsekonomiska konsekvenser.
I problemanalysen har vi kunnat identifiera fyra orsaker till huvudproblemet som försvårar inträdet på arbetsmarknaden för dessa grupper. Det är:
1) Arbetsmarknaden är inte anpassad efter målgrupperna
2) Bristande kompetens hos målgrupperna
3) Komplicerade regelverk och brister i samverkan
4) Ojämställd arbetsmarknad
Projektet genomförs genom att stötta individer för att närma sig arbetsmarknaden. Detta kommer i huvudsak att ske hos olika arbetsgivare, offentliga liksom privata. Matchning av individer mot lämpliga arbetsplatser är något som projektet kommer att arbeta med. Detta följs upp genom intensivt stöd på arbetsplatser. Nyanlända invandrare kommer dessutom att få språkträning på arbetsplatsen. Det kommer också att genomföras transnationella aktiviteter både för deltagare och projektmedarbetare.
Vi kommer i projektet att lägga tyngdpunkten på samverkan, strategisk påverkan och attitydpåverkan främst mot arbetsgivare. Detta kommer att ske i samverkan med aktörer bestående av kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingarna i Piteå/Älvsbyn och Arvidsjaur, Norrbottens läns landsting genom vuxenpsykiatrin i Piteå, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Activus i Piteå.
Andra viktiga samverkanspartners i projektet är Piteå Entreprenörerna och HSO i Piteå.