2015/00367 - Hassela Movement

Projektnummer:
2015/00367
Projektägare:
Hassela Helpline, Hassela helpline
Namn:
Hassela Movement
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
290
Projektperiod:
2015-04-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
20 566 319
Beviljat ESF-stöd:
13 778 741
Kontaktperson:
Nina Palm
E-post:
nina.palm@hasselahelpline.se
Stödmottagare postnr:
21145
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

En stor andel av Skånes unga i åldrarna 15-24 år står utanför arbetsmarknaden och studier. Anledningen till detta är komplex, och individernas behov av stöd skiftar. Hassela Movement har visat sig vara en effektiv insats som genom ett medvetet relations- och motivationsarbete tillsammans med yrkesinriktad tillämpning ökat ungas anställningsbarhet och med goda resultat fått ut unga i sysselsättning på arbetsmarknaden eller i studier. Dessutom har det visat sig att Hassela Movement också medfört en ökad sysselsättning bland unga även på fritiden genom Hassela Ungdomsrörelse som startades av examinerade barn- och ungdomscoacher.
Hassela Movement blev ett socialfondsprojekt (ESF) våren 2012 med planerat avslut juni 2014, men beviljades en uppgraderingsansökan och hade därmed sitt formella avslut december 2014. Hassela Movement vänder sig till unga i åldersgruppen 15-24 år som står utanför arbetsmarknaden och studier och syftar till att utbilda dessa till barn- och ungdomscoacher med mål att deltagaren ska bli
självförsörjande i sysselsättning genom arbete eller studier. Utbildningen till barn- och ungdomscoach består av fyra faser: Intag, Teori och utbildning, Arbetsplatsförlagd tillämpning samt Matchnings- och framtidsplanering.
Under kommande programomgång kommer vi att ha 180 platser till målgruppen och att därmed medverka till att fler unga arbetslösa i Skåne ska få möjligheten att bli aktiva samhällsaktörer, öka självkänslan och bli självförsörjande. Projektet Hassela Movement skapar med sitt medvetna jämställdhets- och tillgänglighetsarbete stor förutsättning för individanpassning också för de i målgruppen som har specifika behov så som funktionsnedsättning, ofullständiga studier, och andra former av utanförskap.