information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00361 - Vårdnära Service

Namn:
Vårdnära Service
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Norrbottens Läns landsting, Division Service
Projektnummer:
2015/00361
Planerat antal deltagare:
190
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
7 119 917
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 340 152
Kontaktperson:
Lisette Sällström
E-post:
lisette.sallstrom@nll.se
Specifikt mål:
1.1

Norrbottens läns landsting står inför en rad utmaningar där kompetensväxling- och utveckling samt att vara en attraktiv arbetsgivare är centrala frågor. Inom vården kan vardagen upplevas som hektisk och många uppgifter utanför den direkta vården som ex. städning, diskning, matservering m.m. ska utföras simultant med omvårdnadsuppgifter av vårdpersonal på en avdelning. Majoriteten av dessa uppgifter ingår inte i utbildning för under- eller sjuksköterskor och en del av dessa kräver i dagsläget viss form av utbildning. Dessa uppgifter har "bakats" in i yrkesrollen och man förväntas inom sin profession kunna utföra även dessa.
Bristen på både under- och sjuksköterskor är en regional likväl som nationell angelägenhet och behovet av att kunna behålla kompetent arbetskraft i yrkeslivet är stort. Därför behöver man på bred front se över hur man kan skapa en arbetssituation som känns utvecklande, intressant och som lockar till ett långt yrkesliv. Prognosen för hur bristen ser ut fram till 2020 finns på http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf
FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets- och serviceområdet i syfte att främja kärnverksamheterna och den totala nyttan för landstinget.
En del i FM är vårdnära servicetjänster. Idag utför vården flera olika typer av servicetjänster för att kärnverksamheten skall fungera på avdelningarna. Själva utförandet av dessa uppgifter (städ, kost, transporter, förråd m m) är på flera sätt inte effektiv, ekonomisk, arbetsmiljöfrämjande, riskmedveten m.m. Dessa uppgifter är stödverksamhet och skall utföras av utbildad och predestinerad servicepersonal.
Norrbottens läns landsting har under perioden september – mars 2014 bedrivit ett pilotprojekt kring vårdnära servicetjänster i syfte att underlätta för vårdpersonal, höja kvalitén inom vården, kostnadseffektivisera samt skapa en mer gynnsam miljö för specifik kompetensutveckling inom olika vårdyrken.
Med ett förändrat arbetssätt av stöduppgifterna ökar vi kompetensutvecklingen och bidrar till att säkerställa kompetensförsörjningen och att nå målet med att samverka systematiskt för att förbättra arbetsmiljön mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta bidrar även till ökad hälsa och välbefinnande hos personalen och är ett sätt att skapa en attraktiv arbetsgivare. Att organisera om stöduppgifterna inom vården kommer att bidra till att landstinget når målet att verka för att hänsyn tas till helheten i patientens livsmiljö enligt patientcentrerad vård.
Från pilotprojektet finns lärdomar och erfarenheter som vi vill bygga vidare på särskilt med tanke på kompetensutveckling och arbetsmiljö för de berörda i verksamheterna. Även för patienterna ser vi en vinning genom att vi på detta sätt kan utveckla och kanske även skapa nya service-tjänster för att höja helhetsupplevelsen av vården. Genom pilotprojektet har vi involverat patienterna i arbetet och deras delaktighet kan utökas än mer i ett större projekt där deras upplevelser används än mer för att se till att yrken utvecklas utifrån både verksamhets- och patientbehov.
I ett större utvecklingsprojekt ser vi möjligheten att arbeta vidare med utbildnings och kompetensutvecklingsplaner för flera berörda yrkeskategorier som en del av att skapa ett hållbart arbetsliv. Vårdnära Service kan ses som en generator för förändring genom att man förflyttar arbetsuppgifter från en yrkeskategori till en som tidigare inte funnits och på så sätt frigöra tid direkt för den berörda kategorin (här undersköterskor) men indirekt också för sköterskor och möjligtvis läkare om man ser över vad som faktiskt kan flyttas från en yrkeskategori till en annan. Detta bidrar till att hålla yrket stimulerande och utvecklande samt att vårdpersonal får fokusera på vården och dess utveckling. Vi tror också och ser indikationer på att vi kan via detta arbetssätt få en bättre följsamhet till nationella riktlinjer, basala hygienrutiner, bättre avvikelserapportering, tid till utveckling och uppföljning som i slutändan bidrar till en bättre arbetsmiljö, säkrare vård för patienten och ett stimulerande yrkesliv.