information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00355 - Blekinges Unga Lyfter 2.0

Namn:
Blekinges Unga Lyfter 2.0
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Region Blekinge, Region Blekinge
Projektnummer:
2015/00355
Planerat antal deltagare:
2813
Projektperiod:
2015-05-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
59 868 870
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
39 978 157
Kontaktperson:
Magnus von Schenck
E-post:
magnus.vonschenck@regionblekinge.se
Specifikt mål:
3

Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i stora delar av Europa. I Blekinge är ungdomsarbetslösheten särskilt stor. I november 2014 uppgick arbetslösheten bland Blekinges unga män och unga kvinnor till 25,5 % av den registerbaserade arbetskraften. Siffran är den högsta i Sverige och överstiger riket med 10,8 procentenheter. Arbetslöshet leder ofta till utanförskap, låg självförsörjningsgrad och bristande förmåga att kunna leva ett eget självständigt liv.
Arbetslösheten bland unga kvinnor och unga män medför även stora kostnader för samhället i form av bidragsberoende och olika stödinsatser. Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge, Landstinget Blekinge, ALMI Företagspartner, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge kraftsamlade och skapade 2013 Ungdomskraft Blekinge där det tydliga målet var att tillsammans arbeta för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017.
Många av de insatser och projekt som bedrivits i regionen, med eller utan externt finansiellt stöd, har visat sig vara framgångsrika. 2014 beslutade alla kommuner i Blekinge att genomföra projektet “ Blekinges Unga Lyfter" som en del i arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten i Blekinge. Ett projekt med syfte att samla alla goda arbetsmetoder och samtidigt skapa attraktiva mötesplatser för målgruppen arbetslösa unga kvinnor och unga män. Resultatet av projektet är att kommunerna i Blekinge har kunnat samla allt stöd till unga kvinnor och unga män på fem lokala Navigatorcentrum – en väg in flera vägar ut för unga kvinnor och unga män.
Kraftsamlingen av kompetens och aktiviteter på en och samma plats för målgruppen tillsammans med en satsning på att anställa unga kvinnor och unga män från målgruppen (ungdomsspanare) har givit ett mycket gott resultat. Ungdomsspanarna har som uppgift att marknadsföra aktiviteterna på Navigatorcentrum till andra ungdomar. De unga vuxna får coachning, kontakt med arbetsgivare, matchning mot praktik och arbete, stöd till sin utveckling och vägledning till studier. Genom alla pågående aktiviteter och genom många arbetsgivarkontakter, där arbetsgivare ställer upp med information och träning för ungdomarna, har Blekinges Navigatorcentrum gjort skillnad. Fler unga vuxna kommer i sysselsättning.
Samtidigt har Landstinget Blekinge med goda resultat bedrivit kurser om Liv i Livet, i sin första skepnad även känt som Klara Livet, för att stärka de ungdomar som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden för att komma vidare.
Kommunerna i Blekinge, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget Blekinge och Region Blekinge avser nu växla upp detta framgångsrika koncept. Genom samverkan mellan parterna och tillvaratagande av de goda exempel som har kunnat visas erbjuds nu möjligheten för unga kvinnor och unga män att få ta del av de många möjligheter som finns i hela Blekinge. En ung Olofströmsbo kan erbjudas praktik i Karlshamn, arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlskrona, ett arbete i Ronneby, hjälp med att starta eget företag på hemorten eller utveckling i Tyskland. För Blekinges unga erbjuds en väg in till deras lokala Navigatorcentrum och hela floran av alternativa vägar ut mot hela Blekinges arbetsmarknad. Vi kallar det för “Blekingemodellen".
Alla Navigatorcentrum erbjuder samma spektra av aktiviteter till målgruppen med vissa lokala variationer beroende på lokala förutsättningar som näringsliv- och utbildningsstruktur. Deltagarna i Liv i Livet kopplas till de lokala Navigatorcentrums verksamhet löpande och erhåller samma möjligheter vilket möjliggörs genom det kostnadseffektiva samarbetet mellan olika organisationer.
Kopplingen mellan Navigatorcentrum och arbetslivet är omfattande. Arbetsgivare deltar på olika sätt i aktiviteterna. De deltar i möten med målgruppen och föreläser om arbetslivet, de annonserar ut arbetstillfällen på Navigatorcentrum och på centrumets sociala mediekanaler, de ställer upp med träning av ungdomarna i realistiska intervjusituationer och de deltar i styrgrupper, både regionala och lokala. Intresset från det lokala näringslivet är stort och omfattande.
Blekingemodellen arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering och har goda förutsättningar genom att kompetens som redan finns inom organisationerna ställs till modellens förfogande för att undvika felkällor och bidra till ett samhälle utan skillnader mellan kön. Bland annat visar sig detta i att jämställdhetskompetens finns på samtliga Navigatorcentrum och personalen har som uppgift att arbeta aktivt för att stärka såväl insatser som uppföljningar via jämställdhetsintegrering. Det är också en uttalad del av arbetet att försöka bryta normer och skapa möjligheter för arbete utifrån individens inriktning oavsett tidigare begränsningar. Projektet kommer att genomföra särskilda insatser till utsatta grupper som lågutbildade (drop-outs), funktionsnedsatta och nyanlända/"språksvaga".
I ESF-projektet Blekinges Unga Lyfter 2.0 växlar vi upp Blekingemodellen genom att anställa fler ungdomsspanare, vägledare och ungdomslotsar. Genom projektet kommer vi att kunna genomföra fler aktiviteter och nå fler i vår målgrupp.