information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00274 - Lärandets torg Hammarkullen

Projektnummer:
2015/00274
Projektägare:
Business Region Göteborg, Utveckling Nordost
Namn:
Lärandets torg Hammarkullen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2015-09-01 - 2017-12-31
Total projektbudget:
7 828 741
Beviljat ESF-stöd:
3 679 508
Kontaktperson:
Susan Runsten
E-post:
susan.runsten@utvecklingnordost.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
41114
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Lärandets torg Hammarkullen syftar till att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedling, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden närmar sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag.

Projektet har tre faser – en analys- och planeringsfas, en genomförandefas och en avslutsfas. Analys- och planeringsfasen har som syfte att rigga projektorganisationen där alla samverkansparter ingår genom att anställa relevanta personer som behövs för projektets genomförande. Under fasen kommer man också att ta fram en mer detaljerad projektplan, där man tydliggör roller och ansvar i projektet, så att projektmedarbetare och styrgrupp är medvetna om gränsdragningen. Projektplanen skall också innehålla en detaljplan över projektets aktiviteter, där specifika indikatorer ställs upp för att kunna mäta de olika målens genomförande.

Genomförandefasen syftar till stora delar om att omsätta den kunskap man byggt upp under planerings- och analysfasen om varandras organisationer och att förbättra och skapa struktur för samverkan mellan aktörerna som deltar i projektet. Här sker också arbetet med att uppnå projektets tre delmål.

3 Delmål
Delmål 1: Stärkt samverkansplattform mellan utbildning, myndigheter och näringsliv som leder till förbättrade arbetsgivarkontakter, integration, delaktighet och att kvinnor och män ges lika möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete

Delmål 2: Förbättrad synlighet och tillgänglighet av utbildningskedjan och arbetslivet samt likvärdig vidarelotsning av kvinnor och män inom desamma

Delmål 3: Mer relevant, kvalitativt och likvärdigt utbildnings- och bildningsutbud samt sysselsättningsstöd för kvinnor och män utanför arbetsmarknaden

Aktiviteterna i projektet handlar såväl om att utveckla och implementera nya samverkansformer, genomföra fallstudier som synliggör flaskhalsar och skillnader i arbetssätt och uppdrag mellan de olika deltagande organisationerna. Man kommer också att ha ett projektteam som utöver en projektledare, projektadministratör och en gemensam resurs som aktörerna på torget delar på, också ha en lärandelots som finns på plats i Hammarkullen för att jobba gentemot boende i området och lotsa människor vidare i utbildningssystemet. Lotsen skall samtidigt också vara utåtriktad och bjuda in arbetsgivare till samarbetet. I projektteamet ingår också en arbetsförmedlare som har som uppgift att finnas på plats på Hammarkulletorget och i samverkan med näringslivsaktörer arbeta för att hitta samarbetsformer som behövs för att tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov. Projektet kommer också att inrätta ett brukarråd och ett arbetsgivarråd för att undersöka vilka behov och intressen de boende i Hammarkullen och Angered har vad gäller utbildning och arbetsmarknad, men också för att undersöka näringslivets och den framtida arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens för att bättre kunna anpassa utbildningar och insatser till detta.

Projektets tre sista månader ägnas åt en avslutsfas. Avslutsfasen handlar främst om att utvärdera projektet – dess övergripande mål samt tre delmål, och undersöka huruvida uppställda resultat nåtts genom att mäta indikatorerna, samt potentialen i att nå de tänkta effekterna. Ett viktigt fokus genom hela projektet är hållbarheten i projektet, dvs. vad som kan vidareutvecklas och vad som kan implementeras efter att projektet är slut. Avsikten är att de nya samarbetsformerna skall kunna permanentas. Avslutsfasen handlar således också om att förbereda arbetet för en implementering i verksamheten efter projektets slut.

En slutkonferens kommer också att genomföras där projektets resultat presenteras och dit ett stort antal aktörer från utbildningssektorn, myndigheter och arbetsgivare, har bjudits in.

De olika aktörerna som igår i samarbetet är Business Region Göteborg (projektägare), Folkets hus i Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, Arbetsförmedlingen i Angered, Centrum för Urbana Studier (Institutionen för Socialt arbete), Chalmers (Institutionen för arkitektur), Angeredsgymnasiet, SDF Angered (IFO, Medborgarkontoret, Biblioteket i Hammarkullen) och GöteborgsLokaler.