information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00265 - Within

Projektnummer:
2015/00265
Projektägare:
Kristianstads kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen
Namn:
Within
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
921
Projektperiod:
2015-11-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
45 192 864
Beviljat ESF-stöd:
21 239 461
Kontaktperson:
Magdalena Urbanska
E-post:
kaisa.welander@kristianstad.se
Stödmottagare postnr:
29180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projekt Within utgår från en förstudie - "Är vi nöjda med det här?" - genomförd under 2014 som beskriver gruppen ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Ungdomar som i stor utsträckning saknar betyg från grund- eller gymnasieskola. Förstudien pekar på ett antal nyckelfaktorer som är avgörande för att unga hamnar i utanförskap:
Kommunernas kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
Bristen på helhetsperspektiv och samsyn kring syfte och uppdrag.
Stuprörsorganisering av verksamheter.
Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.
Med resultaten från Withins förstudie som bas fokuserar projekt Within på ett konkret arbete i och kring målgruppen och genomförs i fem Nordostskånska kommuner - Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge - med olika inriktningar avseende arbetssätt och metod. Därutöver finns ett metodutvecklingsprojekt som drivs i alla kommunerna utom Osby. I varje kommun sker en samordning med befintliga resurser och andra relevanta samverkanspartners. Projektet leds av ett "Projektparaply", bestående av projektledare och administratör med Kristianstad som ägarkommun. Projektledning och utvärderare arbetar tillsammans med central- och lokala styrgrupp/-er och ansvarar för projektets metodutveckling, som kommer utgör det projektgemensamma innehållet. Utifrån lokala förutsättningar kommer delprojekten att ha sinsemellan olika inriktningar i arbetssätt och metod.
Projektets övergripande mål är att underlätta unga personers etablering i arbetslivet för att minska antalet unga i utanförskap i Skåne Nordost genom att:
Öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning.
Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.
Ökad möjlighet för unga att steget in/etablera sig på arbetsmarknaden.
Projektets totala målgrupp utgörs av 921 individer där samtliga ska bli identifierade och förväntas komma i kontakt med projektet, där motivationsarbetet strävar mot studier eller arbete.
Projektet utvecklar metoder och modeller för förbättrat förhållningssätt och bemötande i arbetet med den aktuella ungdomsgruppen. Arbetet innehåller även utveckling av nya arenor för möten med ungdomar och möjlighet ges att prova nya arbetssätt, metoder och vägar för samverkan mellan kommunala förvaltningar och externa myndigheter.
Projekt Within har under den inledande projekttiden kunnat konstatera att en viktig del för ett utvecklat internt kommunalt samarbete mellan socialtjänst, skola och arbetsmarknadsinsatser har varit det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Verksamheten har på olika sätt hamnat i marginalen och har ett tydligt behov av förbättrad struktur i både det uppsökande arbetet och utökade möjligheter till insatser för ungdomarna. Projekt Within kommer att aktivt stödja framtagandet av en aktuell handlingsplan för KAA i resp. kommun som är beslutad i politiskt ansvarig nämnd. Stödet kommer att vara av både processinriktad operativ karaktär och ha ett strategiskt samverksansfokus.
En nära samverkan med projektet Within Kompetens har under projekttiden skapat möjligheter för utvecklingsvägar i deltagande kommuner. Fokus har hittills främst legat på kompetensutvecklingsstöd inom relationsskapande arbetssätt, bemötande, metoder för att möta elever med oroväckande hög frånvaro samt stöd för strategisk samverkan på kommuncentral nivå. Under den närmst kommande projekttiden kommer utvecklings-arbetet att riktas mot KAA-arbetet – uppföljningsarbetet och nya modeller/strukturer för åtgärder inom KAA samt att det strategiska utvecklingsarbetet kommer att fortsätta.
Within arbetar även med ett specifikt mål för jämställdhet och icke-diskriminering som bygger på att se individen med särskilt fokus på att
Flickors psykiska ohälsa ofta har mer diffusa symtom som kan vara svåra att uppfatta och identifiera
Pojkars utagerande beteende vid ohälsa
Detta studeras för att skapa nya kunskapsunderlag för effektivare personliga möten.
Projektet har en kontinuerlig utvärdering av alla mål, vilket skapar underlag för en kontinuerlig gemensam lärprocess.