2015/00260 - SKAPA 2.0

Diarienummer:
2015/00260
Namn:
SKAPA 2.0
Projektnummer:
2015/00260
Projektägare:
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadscentrum
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
890
Projektperiod:
2015-09-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
45 549 122
Beviljat ESF-stöd:
21 394 423
Kontaktperson:
Anna Strömqvist Vollan
E-post:
anna.stromqvist@karlskrona.se
Stödmottagare postnr:
37183
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I slutet av februari 2015 var, enligt Arbetsförmedlingen, cirka 386 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, vilket i relativa tal innebär 8,1 %av den registerbaserade arbetskraften. Samma period var andelen inskrivna arbetslösa i Blekinge 11,1 %, vilket är näst högst i Sverige. Av de totalt 8 150 Blekingebor som var inskrivna som arbetslösa var det 37 procent som hade varit arbetslösa i mer än tolv månader. Av dessa var det 20 % som hade en arbetslöshetsperiod på minst 24 månader. Arbetslösheten bland kvinnor och män medför stora kostnader för samhället i form av bidragsberoende och olika stödinsatser.
Projektet baseras på en genomförd förstudie som genomfördes och finansierades av ESF under 2014. Projektet genomfördes på Karlskrona kommuns Arbetscenter. Samtidigt har Landstinget Blekinge med goda resultat bedrivit kursen Liv i Livet, en modell för aktiv rehabilitering av individer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sin hälsa.
Karlskrona kommun och Karlshamn kommun vill genom projektet “SKAPA 2.0" genomföra de resultat som framkommit i förstudien “SKAPA" och i projektet Liv i Livet. Detta arbete kommer att ske i samverkan med Ronneby kommun, Sölvesborg kommun, Olofström kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge samt Litorina Folkhögskola.
Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som är 50 år eller äldre, samt kvinnor med invandrarbakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning i de fall som de befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Målet är att öka omsättningen av personer som passerar igenom arbetscentra i Karlskrona och Karlshamn. Detta ske ske genom att genomströmningstiden på de båda arbetscentra kommer att halveras inom projekttiden. SKAPA-metoden innehåller sex olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas både till deltagarens behov som kommer att identifieras i en ny mottagningsprocess samt genom att moduler kan anpassa till både kvinnors och mäns specifika behov. Modulerna är inom Stärka inklusive svenskträning, Aktivera, Kompetensutveckling inklusive yrkesförberedande praktik på arbetscentra, extern Praktik och matchning till Arbete och studier.
Arbetsgivare kommer att involveras i projektet för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs på arbetscentra stämmer överens med arbetsgivarnas krav på personer som ska ut på extern praktik eller ska rekryteras. Idéburna sektorn kommer att involveras i projektet eftersom de kan erbjuda inkluderande mötesplatser för deltagarna som gör att de kan få sin trygghet i samhället utanför de två arbetscentra.
I den regionala lärgruppen ingår regionala projektledare, 1 - 2 representanter från Arbetsförmedlingen och ansvariga för de fem arbetscentra i Blekinge. Denna grupp utgör en plattform för samordning, erfarenhets- och informationsutbyte samt lärande.
Projektet kommer att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering och har tillgång till kompetens inom de deltagande organisationerna så att projektet kan genomföras utan skillnader mellan kön. Projektet kommer också aktivt att arbeta med tillgänglighetsaspekten kopplat till projektets alla delar samt med hållbar utveckling.