information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00257 - SPACE

Namn:
SPACE
Region:
Västsverige
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, Sjuhärads samordningsförbund
Projektnummer:
2015/00257
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2015-11-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
10 105 037
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 873 372
Kontaktperson:
Malin Karlsson
E-post:
malin.karlsson@sjusam.se
Specifikt mål:
2.1

SPACE, a Swedish Project for internship Abroad – in Cooperation with Europe

(Tidsperioden önskas påbörjas 2015-11-01 och pågå till 2018-10-30)

SPACE riktas till ungdomar 18-30 år i Sjuhärad som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller riskerar att bli långtidssjukskrivna och som har funktionsnedsättning eller sammansatt problembild där behov av samordnat stöd föreligger eller förutspås.

Dessa individer har många gånger trots låg ålder tappat tilltro till samhället och sin förmåga till egenförsörjning vilket gör att de löper hög risk att livet ut blir beroende av omfattande samhällsresurser om inte aktiva insatser tillgängliggörs.

Sjuhärads samordningsförbund kommer genom projektet att erbjuda både direkta insatser till ett antal berörda samt arbeta aktivt med attitydpåverkan som främjar både tillgänglighet, jämställdhet och mångfald och ökar självkänslan för fler än de som utlandspraktiserar.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor och rekrytering av nya medarbetare ska inte utestänga sökande med funktionsnedsättning, vare sig i det offentliga eller näringslivet i övrigt.

Analys och planering beräknas ta 9 månader med syftet att på bästa sätt förbereda ett effektivt projektgenomförande där deltagare från Sjuhärad får möjlighet att skaffa erfarenheter genom utlandspraktik, och att andra länders deltagare får möjlighet till motsvarande i Sjuhärad.

Genomförandefasen omfattar 24 månader och syftar till att, med utlandspraktik som medel, förbättra möjligheterna till arbete och stärka självkänsla för de unga kvinnor och män som har en sammansatt problematik, varav psykisk ohälsa ofta är en bidragande faktor. Även studier räknas här som en väg till arbetslivet.

Målsättningen är att 40personer tar aktiv del i SPACE genom förberedelser och utlandspraktik som därefter följs upp efter individuella förutsättningar. Därtill är målsättningen att det tiodubbla antalet indirekt gynnas genom att ta del av motivationshöjande berättelser och andra positiva effekter som återvändande personer ur målgruppen kan sprida tillsammans med att deltagare från andra länder positivt uppmärksammar och utbyter erfarenheter med dem.

Samhället vinner när alla människor kan bidra med sina resurser i arbete och SPACE ska se till att fler unga, varav många med olika former av funktionsnedsättning, ges utrymme på arbetsmarknaden.

I alla skeden är önskvärt att minska kostnader och/eller öka kostnadseffektivitet genom fler deltagare/grupper om det går utan negativa effekter för målgruppen.