2015/00254 - 1000 jobb - Grundsteget

Diarienummer:
2015/00254
Namn:
1000 jobb - Grundsteget
Projektnummer:
2015/00254
Projektägare:
Coompanion Göteborgsregionen, Coompanion Göteborgsregionen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
33 367 914
Beviljat ESF-stöd:
15 916 370
Kontaktperson:
Diana Ghinea
E-post:
diana.ghinea@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
41113
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en strategi för hur det skall öka till 1000 jobb, och därmed en samverkansmodell för hur sociala företag skall kunna bli ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt verktyg.

De existerande sociala företagen har lagt strategier för hur de skall växa, vilka nya verksamheter som kan starta och hur företagen skall samarbeta. En gemensam säljorganisation, Social Trade, har bildats. En ny märkning för företagen har tagits fram. Samarbete med näringslivsorganisationer och större företag har etablerats. Arbetsförmedlingen har utrett hur de behöver jobba. Fyra stadsdelar har analyserat sina arbetssätt. Mikrofonden tillsammans med BRG har funnit vägar för finansiering av företagen. Coompanion har tittat på sin inkubatorsmetoder och lyft upp det bästa.

Som ett första steg i genomförandet av den strategin söks nu två socialfondsprojekt; ett kompetensutvecklingsprojekt och ett projekt för ökade övergångar till arbete. Andra projekt kommer att startas senare av partnerskapet och andra aktörers och verksamheter kan integreras. Inledningsvis fokuseras på att utveckla de företag som finns, men på sikt behöver fler arbetsplatser skapas även i nya kooperativ. Projektet kommer att samverka med det ERUF-projekt, som bl.a inkluderar förstudien Stadslandet, som etableras av Göteborgs Stad under 2016.

Syftet är: Partnerskapet har utvecklat ett hållbart system och förankrat arbetssätt för socialt företagande i Göteborgsregionen - som skapar förutsättningar för att 1000 personer är anställda i de sociala företagen i regionen. På så sätt kan sociala företag bidra till att fler får möjlighet att gå från bidrag till lön.

Målet är att av 50% projektet 280 deltagare får anställning och sysselsättning i sociala företag. Ytterligare 30% får jobb någon annanstans, går till utbildning eller praktik.

Projektet arbetar så att befintliga sociala företag kan anställa fler samt startar fyra nya företag. Deltagarna finns i verksamhet parallellt med kompetensutveckling. I samverkan med vuxenutbildningen skräddarsys utbildningar som förbereder för anställning. Genom samverkan med Mikrofonden, Social resursförvaltningen och BRG underlättas investeringar och etableringar blir möjliga.

Genom projektet blir socialt företagande ett verktyg i en gemensam process där socialtjänst, kompetenscentra, arbetsförmedling och sociala företag har klara roller som stödjer varandra i ett gemensamt mål. I projektet är kommunikationsaspekterna viktiga - "socialt företagande" blir begripligt för alla inblandade. Likheter blir viktigare än skillnader. En märkning/certifiering utvecklas som underlättar myndigheternas beslut. Kompetensbärare i myndigheterna utses och utbildas. De bildar ett nätverk som koordineras av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Genom utbyte med bl.a Italien och europeiska nätverk vidgas kunskapsbasen.

För att förbereda starten av fler företag och arbetsplatser kommer etableringsanalyser att genomföras vilket inkluderar att det skapas lokala partnerskap runt dessa etableringar, etableringsanalyser sker i Halland, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Det innebär också att modellerna sprids i Västsverige. Ett av företagen startar i Partille och i Falkenberg förbereds starten av ett socialt företag, Le Mat B&B.