2015/00242 - Inkluderande rehabilitering

Name:
Inkluderande rehabilitering
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Hisingen, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA
Projektnummer:
2015/00242
Planerat antal deltagare:
570
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
50 691 580
Beviljat ESF-stöd:
23 641 215
Kontaktperson:
Ola Andersson
E-post:
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se
Specifikt mål:
2.1

Inkluderande rehabilitering bygger på förstudien med samma namn. Projektet genomförs av de sex samordningsförbund som verkar i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommuner. Dessa samordningsförbund har sedan tidigare positiva erfarenheter av att samarbeta i ett ESF-projekt, projekt Exsistre. Lärdomar från projekt Exsistre ligger till grund för denna ansökan. Syftet med aktuellt projekt, Inkluderande rehabilitering, är att öka tillgängligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden.

De ingående samordningsförbunden har stora demografiska olikheter. Det ger projektet i sin helhet förutsättningar att utveckla och tillämpa metoder för flera olika målgrupper som står långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

Delverksamheter som planeras ingå i projektet är:

Coachning för unga vuxna
Motiverande insatser och samverkanskoordinatorer
Bedömningsteam och koordinatorer
Unga vuxna
Effektiv myndighetsgemensam bedömning
Förebyggande insatser i form av träning och föreläsningar

Personer i behov av samordnad rehabilitering saknar i många fall förmågan att bära sitt eget ärende och driva processen framåt. Detta är ofta en förutsättning för att få tillgång till adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbunden som ingår i projektet ser ett behov av att utveckla arbetet med inkludering på arbetsmarknaden. I synnerhet identifieras det behovet för personer med psykisk ohälsa samt unga vuxna med neuropsykiatriska, psykiatriska och psykiska funktionsbegränsningar. Svårigheten att få förankring på arbetsmarknaden kan bero på faktorer hos individen, såsom sociala och psykiska faktorer eller funktionshinder, på arbetsmarknadens syn på anställningsbarhet samt på hur myndigheter möter och stödjer dessa individer och samverkar kring dem.

Människor med psykisk ohälsa är ofta i behov av individinriktade insatser från flera myndigheter. Samordningsförbundens organisering möjliggör att dessa insatser används effektivt. Inkluderande rehabilitering kommer innebära att cirka 570 personer får tillgång till de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som utvecklas och tillämpas inom ramen för projektet. Av dem som avslutas inom ramen för projekttiden beräknas 20 procent gå till arbete eller studier och 65 procent närma sig arbetsmarknaden. Utöver de individuella resultaten kommer projektet att ta fram ett arbetssätt för att systematiskt identifiera brister i och behov av samverkan för att utveckla välfärden för personer i behov av samordnad rehabilitering. Målet för den strukturella påverkan är att öka samordningsförbundens kapacitet att arbeta med denna målgrupp samt tydliggöra för myndigheter och beslutsfattare att i ökad utsträckning använda samordningsförbundens struktur i syfte att effektivisera insatser kring målgruppen.

Lärdomar och arbetssätt från tidigare ESF-projekt, projekt Exsistre, har framgångsrikt implementerats i de verksamheter som finansieras av samordningsförbunden. I aktuellt projekt, Inkluderande rehabilitering, är syftet att utveckla och tillämpa metoder för att underlätta inkludering av personer med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. Avsikten är att de metoder som bedöms framgångsrika ska implementeras i befintliga verksamheter.