information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00238 - Kaoskompaniet

Namn:
Kaoskompaniet
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Ronneby kommun, Stadshuset
Projektnummer:
2015/00238
Planerat antal deltagare:
125
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
7 077 981
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 326 494
Kontaktperson:
Johan Sandevärn
E-post:
johan.sandevarn@ronneby.se
Specifikt mål:
2.2

Cela har i samarbete med näringslivsenheten och enheten för arbetsmarknad och integration under 2014 genomfört en förstudie med namnet "Kaoskompaniet" finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF) för att arbeta med ungas drivkraft och entreprenörskap. Under ett år har Cela mött ungdomar från hela länet för att undersöka effekterna av att arbeta med självledarskap, idéutveckling och företagsamhet. Förstudien har också tagit hjälp av projektet Förändra Radikalt för att skapa djupare förståelse om ungas situation med utgångspunkt i den enskildes idéer och kreativitet som ska:

- bidra till ökad självkännedom och självtillit hos unga arbetslösa (16-24 år)
- skapa handlingskraft, innovation och entreprenörskap
- med innovativa metoder bana väg för nya stödstrukturer till ungas entreprenörskap

Projektet arbetar utefter en bred definition av entreprenörskap med fokus på "empowerment" och drivkraft. Detta låser inte deltagarna vid målet att starta företag utan ger även kraft att ändra sin situation, hitta annan sysselsättning så som studier eller bli samhällsförändrare/sociala entreprenörer. Under 2014 så har Cela:

- mött ungdomar från hela länet för att tillsammans upptäcka vad som händer när jobbar med idéutveckling, självledarskap och företagsamhet utifrån det skarpa lägets pedagogik
- mött ungdomar i djupintervjuer för att förstå hur arbetslöshet påverkar och vad som krävs för att bryta negativa cirklar
- mött ungdomar för att skapa delaktighet i ett framtida Kaoskompani

De viktigaste resultaten och de starkaste insikterna har tillkommit i aktiviteter och samtal med unga. Det handlar om ödmjukhet, empati och djupare förståelse för ungas situation och om hur arbetslösheten påverkar dem. Men det handlar lika mycket om vad som händer när unga möts med ett förhållningssätt som ser och utvecklar potential istället för att se och hantera problem. Under förstudien har hela tiden fokus legat på att göra, att skapa aktivitet, att skapa olika typer av upplevelse för att få igång den inre motorn. Resultatet av genomförda workshops/utvecklingscamp har gett följande insikter och resultat:

- Korta insatser kan skapa viktiga insikter och attitydförändring
- Det är utanför trygghetszonen som utveckling sker
- Stor omedvetenhet om egna kompetenser, idéer och förmågor
- Idéer finns men uppmuntran och ett nyfiket förhållningssätt behövs
- Projektkontor behövs för genomförande
- Relationskapande och aktivt uppsökande gav oss deltagare

Resultat och insikter ligger till grund för ett förslag till genomförandeprojekt med samma namn där K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerat företagande och S för scensationer:

Kreaktivt lärande
Projektet kommer att använda metoder för att stimulera modet att självständigt driva och utveckla idéer framåt. Utforma en lärmiljö som avdramatiserar företagande där unga arbetslösa kan testa affärs- och projektidéer som tar vara på och stärker deras naturliga nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet. Att stimulera tanken om ett livslångt lärande snarare än att gå en utbildning. En positiv effekt bedöms vara att deltagarna får större kunskap om och engagemang i samhälls- och utvecklingsfrågor.

Arbetsplatser

För att kunna gå från idé till verklighet behövs ett projektkontor. Arbetsplatser med tillgång till internet, kollegor och systematiskt och kärleksfullt stöd för att planera, genomföra och utvärdera sina projekt. Med fördel ska närhet till entreprenörstödjande verksamheter och andra arbetsmarknadssatsningar riktade till unga nyttjas.
Okomplicerad företagsamhet

Projektet kommer skapa förutsättningar för eget företagande utan byråkrati. Det handlar om hur unga kan arbeta under affärsmässiga villkor snarare än att få känslan av att befinna sig i en åtgärd eller aktivitet. Praktik, lön, uthyrning, crowd funding? För att stödja ungas idéutveckling kommer en typ av fond att undersökas med möjlighet för organisationer och privatpersoner att bidra. Ett ökat företagande bland unga i Ronneby ses som en positiv effekt av projektet.

Scensationer

Kaoskompaniet ska utgöra en (eller flera) scener där unga kan synliggöra sina idéer, där de kan samverka och som tydligt kommunicerar med det omgivande samhället. Ett skyltfönster för ungas kapacitet och företagsamhet. Scenerna ska vara både fysiska och digitala, visa upp vad som händer, hitta nya deltagare och skapa förståelse i omvärlden. Befintliga scener och rum inom kommunens organisation kommer att användas. En positiv effekt av projektet bedöms vara att fler aktiviteter i Ronneby initieras för unga av unga.

Projektet kommer att involvera 180 deltagare under tre år från målgruppen unga arbetslösa mellan 18-24 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet har även en sekundär målgrupp som inbegriper unga mellan 16-18 år och som inte går i gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med Näringslivsenheten i Ronneby och Arbetsförmedlingen. Genom projektets aktiviteter ska projektet hos målgruppen bidra till att:

- Öka andelen unga i Blekinge med fullföljd gymnasieutbildning
- Öka möjligheten för unga i Blekinge att ta steget in på arbetsmarknaden
- Öka mobiliteten bland unga arbetssökande i Blekinge
- Öka sysselsättningsgraden bland unga kvinnor och män i Blekinge