2015/00217 - Hassela Empowerment

Diarienummer:
2015/00217
Namn:
Hassela Empowerment
Projektnummer:
2015/00217
Projektägare:
Hassela Helpline, Hassela Helpline
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
160
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
10 977 218
Beviljat ESF-stöd:
5 135 601
Kontaktperson:
Stina Widerstedt
E-post:
stina.widerstedt@hasselahelpline.se
Stödmottagare postnr:
21145
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Hassela Empowerment är en utveckling och en breddning av metoden Hassela Movement, som vi utvecklade under förra projektomgången. Inför kommande projektomgång arbetar vi vidare med metodiska framgångsfaktorer som anpassad teoretisk utbildning matchad mot praktikperioden, motiverande arbete i grupp, verktyg som stärker självkänslan hos individerna och relationsfrämjande ledarskap.

Utöver att metoden i Hassela Movement ledde till att 87% av de färdigexaminerade deltagarna i dag är i sysselsättning, har en oväntad framgångsfaktor varit den sociala mobilisering, som projektet också har fört med sig. I slutet av 2012 bildade examinerade coacher på eget initiativ Hassela Ungdomsrörelse, med syfte att skapa ringar på vattnet till andra unga och väcka ungas vilja till att engagera sig kring sociala frågor.

Vi sammanfattar de samlade framgångsfaktorerna med begreppet empowerment vilket därmed blir namnet på vårt kommande projekt. Empowerment står för egenmakt, makttagande, och delaktighet. Det bygger bland annat på tanken att alla människor har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa.

Som en vidareutveckling av metoden kombinerar vi begreppet empowerment med Peter Håkanssons forskning som visar att överbryggande social kapital (det vill säga nätverk som är inkluderande, utåtriktat och omfattar människor med olika bakgrund; socialt, åldersmässigt, etnisk etc.) ökar ungas anställningsbarhet. Överbryggande social kapital skapas bland annat genom föreningsaktivitet, då Håkansson poängterar att sannolikheten för långvarig arbetslöshet minskar med 80 % bland unga i åldern 16-24 år om de är med i en eller flera föreningar.

Vidare sprider vi oss till andra branscher än i Hassela Movement, som är riktat mot socialt arbete, då vi i Hassela Empowerment kommer att jobba riktat mot branscherna service, handel och vård. Dessutom kommer ett studiespår att finnas med.

Projektets målgrupp är unga kvinnor och män i åldrarna 15-24 år, som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

Hassela Empowerment skapar med sitt medvetna jämställdhets- och tillgänglighetsarbete stor förutsättning för individanpassning också för de i målgruppen som har specifika behov så som funktionsnedsättning, ofullständiga studier, och andra former av utanförskap.

Under kommande programomgång kommer vi att ha 240 platser till dessa unga och därmed medverka till att fler unga arbetslösa i Skåne ska få möjligheten att bli självförsörjande, aktiva samhällsaktörer och få en ökad självkänsla.